Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Начальник контрольно-ревізійного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж фінансово-бухгалтерської або контрольноревізійної роботи - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти, розпорядження, накази, керівні та методичні матеріали з порядку проведення та оформлення результатів документальних ревізій та перевірок, виконання заходів щодо забезпечення схоронності власності та грошових коштів підприємства (організації); положення та інструкції з питань господарсько-фінансової діяльності підприємства (організації); організацію документообігу; бухгалтерський, статистичний, оперативний облік і чинні форми обліку та звітності; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; етику ділового спілкування; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує проведення планових та за спеціальними завданнями документальних перевірок господарсько-фінансової діяльності підприємства відповідно до чинних інструкцій і положень. Організовує контрольну-ревізійну роботу відділу за веденням бухгалтерського обліку, додержанням фінансової дисципліни, використанням бюджетних коштів, прибутків, правильним здійсненням розрахункових операцій, договірних зобов'язань тощо. Керує складанням планів документальних ревізій та перевірок господарсько-фінансової діяльності підприємства (організації) та забезпечує їх виконання. Контролює своєчасне оформлення результатів ревізійної роботи і подання їх до відповідних інстанцій для вжиття необхідних заходів. Забезпечує контроль достовірності обліку коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, правильність витрачання матеріалів, палива, електроенергії, коштів, додержання кошторисів витрат, порядок складання звітності на основі первинних документів, а також організацію проведення інвентаризацій та бухгалтерського обліку в підрозділах підприємства, додержання термінів перерахунку податків і виплати заробітної плати. Бере участь в роботі з проведення аналізу результатів перевірок і ревізій та узагальнення причин виникнення недостач та крадіжок. Проводить в межах своєї компетенції роботу з відповідними органами з метою боротьби з недостачами та крадіжками. Вживає заходів щодо запобігання недостач, розтрат та інших порушень та зловживань. Організовує розроблення та впровадження заходів з контролю за схоронністю власності підприємства (організації), правильним використанням матеріальних цінностей та грошових коштів, дотриманням режиму економії та господарського розрахунку. Вживає заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів. Керує діяльністю працівників відділу. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.