Інструкція для посади "Начальник контрольно-ревізійного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник контрольно-ревізійного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж фінансово-бухгалтерської або контрольноревізійної роботи - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти, розпорядження, накази, керівні та методичні матеріали з порядку проведення та оформлення результатів документальних ревізій та перевірок, виконання заходів щодо забезпечення схоронності власності та грошових коштів підприємства (організації);
      - положення та інструкції з питань господарсько-фінансової діяльності підприємства (організації);
      - організацію документообігу;
      - бухгалтерський, статистичний, оперативний облік і чинні форми обліку та звітності;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - етику ділового спілкування;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник контрольно-ревізійного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник контрольно-ревізійного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник контрольно-ревізійного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник контрольно-ревізійного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує проведення планових та за спеціальними завданнями документальних перевірок господарсько-фінансової діяльності підприємства відповідно до чинних інструкцій і положень.

2.2. Організовує контрольну-ревізійну роботу відділу за веденням бухгалтерського обліку, додержанням фінансової дисципліни, використанням бюджетних коштів, прибутків, правильним здійсненням розрахункових операцій, договірних зобов'язань тощо.

2.3. Керує складанням планів документальних ревізій та перевірок господарсько-фінансової діяльності підприємства (організації) та забезпечує їх виконання.

2.4. Контролює своєчасне оформлення результатів ревізійної роботи і подання їх до відповідних інстанцій для вжиття необхідних заходів.

2.5. Забезпечує контроль достовірності обліку коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, правильність витрачання матеріалів, палива, електроенергії, коштів, додержання кошторисів витрат, порядок складання звітності на основі первинних документів, а також організацію проведення інвентаризацій та бухгалтерського обліку в підрозділах підприємства, додержання термінів перерахунку податків і виплати заробітної плати.

2.6. Бере участь в роботі з проведення аналізу результатів перевірок і ревізій та узагальнення причин виникнення недостач та крадіжок.

2.7. Проводить в межах своєї компетенції роботу з відповідними органами з метою боротьби з недостачами та крадіжками.

2.8. Вживає заходів щодо запобігання недостач, розтрат та інших порушень та зловживань.

2.9. Організовує розроблення та впровадження заходів з контролю за схоронністю власності підприємства (організації), правильним використанням матеріальних цінностей та грошових коштів, дотриманням режиму економії та господарського розрахунку.

2.10. Вживає заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.

2.11. Керує діяльністю працівників відділу.

2.12. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник контрольно-ревізійного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник контрольно-ревізійного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник контрольно-ревізійного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник контрольно-ревізійного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник контрольно-ревізійного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник контрольно-ревізійного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник контрольно-ревізійного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник контрольно-ревізійного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник контрольно-ревізійного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник контрольно-ревізійного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник контрольно-ревізійного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник контрольно-ревізійного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник контрольно-ревізійного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник контрольно-ревізійного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник контрольно-ревізійного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник контрольно-ревізійного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.