Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Начальник комплексу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність комплексу (автоматизованого вантажного, виробничого перевантажувального, технологічного); технологію виконання робіт, технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи техніки, правила технічної експлуатації вантажних, перевантажувальних машин; правила охорони праці; чинні нормативні документи щодо охорони природного навколишнього середовища; техніко-економічне й виробниче планування; економіку, організацію праці й управління; етику ділового спілкування; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює адміністративно-технічне керівництво виробничою діяльністю всіх ланок комплексу (автоматизованого вантажного, виробничого перевантажувального, технологічного) щодо основних функціональних напрямів. Контролює дотримання технології виконуваних робіт. Координує роботу підрозділів комплексу. Вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень під час виробничого процесу. Забезпечує безперебійну і технічно правильну експлуатацію та надійну роботу устаткування. Організовує і контролює роботу диспетчерської служби комплексу. Забезпечує підготовку складської площі до перевантаження небезпечних і шкідливих для здоров'я людей вантажів. Організовує й забезпечує безпечне виконання робіт на всіх ділянках і робочих місцях комплексу. Забезпечує розроблення маршрутів руху технологічних засобів і автотранспорту. Стежить за своєчасним видаванням працівникам спецодягу, засобів індивідуального захисту згідно з чинними нормами. Організовує розслідування нещасних випадків, аварій, пошкодження транспортних засобів. Заохочує працівників, які відзначились, і накладає стягнення на порушників трудової та виробничої дисципліни. Контролює дотримання працівниками технологічної й трудової дисципліни, правил охорони праці та протипожежного захисту. Стежить за впровадженням засобів механізації і автоматизації, забезпечуючи відповідність їх сучасному рівню розвитку техніки, вимогам охорони праці. Керує складанням перспективних і річних планів роботи комплексу і плану технічного розвитку виробництва, розробленням пропозицій з реконструкції та технічного переозброєння виробництва. Забезпечує робочі місця й виробничі дільниці інструкціями з охорони праці, знаками безпеки, огородженням та попереджувальними знаками. На основі сучасних досягнень науки і техніки, передового досвіду, з урахуванням кон'юнктури ринку, організовує роботу з удосконалення та оновлення продукції, що випускається, робіт (послуг), що надаються. Розглядає технічну документацію, пов'язану з проектуванням засобів механізації та автоматизації виробництва новозбудованих об'єктів. Упроваджує передові методи праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, організовує проведення технічного навчання працівників комплексу. Організовує виконання заходів з охорони праці, забезпечує справний і безпечний стан устаткування, механізмів, інструменту. Проводить роботу з пошуку та організації додаткових виробничих резервів підвищення продуктивності праці, зниження витрат (трудових, матеріальних). Аналізує результати виробничої діяльності комплексу, причини, що викликають простої устаткування і зниження якості виробів (робіт, послуг), розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.