Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Майстер допоміжної дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти, постанови, розпорядження, накази, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режим робіт устаткування, механізмів; технологію ремонтних робіт; технічні умови, стандарти та інструкції з експлуатації, ремонту, монтажу і випробовування устаткування; норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду; чинні положення з оплати праці; передовий вітчизняний і світовий досвід управління виробництвом; основи трудового законодавства; норми і правила охорони праці та пожежної безпеки; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює згідно з чинним законодавством, стандартами, методичними і нормативними матеріалами, які регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства, керівництво допоміжною дільницею. Забезпечує надійну роботу устаткування, його правильну експлуатацію, міжремонтне обслуговування, своєчасний та якісний ремонт. Керує безпосередньо проведенням ремонтних робіт. Своєчасно видає виробничі завдання робітникам дільниці та веде облік виконуваних робіт. Проводить виробничий інструктаж. Здійснює згідно із затвердженим графіком огляд устаткування та механізмів, складає ремонтні відомості за результатами огляду. Забезпечує своєчасну зупинку агрегатів, устаткування, механізмів на ремонт, дотримання встановлених графіків ремонту та тривалості ремонтних робіт. Вживає заходів щодо своєчасного забезпечення запланованих ремонтів запасними частинами, матеріалами, деталями та інструментами належної якості, доставляння їх до місця ремонту. Здійснює заходи щодо зменшення строків проведення і зниження вартості ремонту, запобігання браку та поліпшення якості ремонту. Вживає заходів щодо забезпечення резерву запасних частин, деталей і вузлів, які швидко спрацьовуються. Забезпечує постійне зростання продуктивності праці ремонтного персоналу, впроваджує сумісництво професій, розширення зон обслуговування. Організовує забезпечення робочих місць всіма необхідними технічними засобами, допоміжними пристроями. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, оплати праці, простоїв. Веде облік простоїв устаткування. Аналізує причини аварій та простоїв устаткування, розробляє заходи запобігання їм у майбутньому, скороченню позапланових ремонтів устаткування та механізмів. Сприяє розвитку раціоналізаторської та винахідницької роботи, надає допомогу в розробленні та впровадженні раціоналізаторських пропозицій на виробництві. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації робітників дільниці, з атестації робочих місць. Контролює дотримання персоналом дільниці правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує зберігання технічної документації та закріплених матеріальних цінностей. Дотримується конфіденційності під час роботи зі службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства. Готує пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих працівників, а також подає пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової і виробничої дисципліни. Веде виховну роботу в колективі.