Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний адміністратор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти у сфері своєї діяльності; систему й організацію діловодства та ведення архівної справи; систему організації контролю за виконанням документів; систему роботи з персоналом; управлінські технології; перспективи технічного, економічного й соціального розвитку підприємства та галузі; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; правила ділового етикету та спілкування; основи адміністративного, стратегічного та кадрового менеджменту, зв'язків з громадськістю, соціальної психології, соціології та організації праці, трудового законодавства; інформаційні технології, засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку сучасного офісу; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує діяльність адміністративної служби підприємства та несе персональну відповідальність перед керівництвом за виконання покладених на нього обов'язків. Очолює та організовує роботу щодо забезпечення інформаційних зв'язків та внутрішнього адміністративного координування діяльності підприємства. Формує інформаційно-комунікативну інфраструктуру підприємства. Розподіляє обов'язки між структурними підрозділами служби чи її працівниками, спрямовує, координує та контролює їх роботу. Подає пропозиції керівництву щодо структури адміністративної служби. Вживає заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи персоналу. Погоджує та контролює додержання термінів проведення різних заходів з їх можливим перенесенням, планує та організовує засідання, організовує поїздки керівника та інших працівників. Розробляє аналітичні, довідкові та інші матеріали з питань, що стосуються діяльності підприємства в межах своєї компетенції, забезпечує керівника підприємства отриманням інформації та довідок адміністративного або організаційного характеру. Бере участь у підготовці проектів бюджетів, контролюванні витрат, підготовці проектів контрактів та закупівельних замовлень, а також у розробленні перспективних та поточних планів відповідно до загальної стратегії розвитку підприємства. Бере участь у формуванні заходів щодо визначення корпоративної стратегії підприємства та в межах наданих йому повноважень контролює її виконання. Контролює у межах своїх повноважень стан організаційно-розпорядчої діяльності на підприємстві та у структурних підрозділах. Бере участь у формуванні кадрової політики підприємства та контролює дієздатність персоналу. Разом з керівниками структурних підрозділів бере участь у розробленні посадових інструкцій і правил внутрішнього трудового розпорядку, вживає заходів щодо забезпечення відповідних умов праці на робочих місцях. Забезпечує роботу з ведення діловодства в організації. Разом з керівниками інших структурних підрозділів розробляє та організовує роботу з упровадження внутрішніх та зовнішніх стандартів ділових документів. У межах своєї компетенції або за дорученням керівника представляє підприємство в усіх органах, установах, організаціях, засобах масової інформації, здійснює зв'язки з керівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, із фізичними особами, а також у взаємовідносинах із зарубіжними партнерами. Очолює та організовує роботу з підготовки й проведення заходів за участю керівництва, організації прийому сторонніх відвідувачів. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.