Інструкція для посади "Головний адміністратор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний адміністратор" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти у сфері своєї діяльності;
      - систему й організацію діловодства та ведення архівної справи;
      - систему організації контролю за виконанням документів;
      - систему роботи з персоналом;
      - управлінські технології;
      - перспективи технічного, економічного й соціального розвитку підприємства та галузі;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;
      - правила ділового етикету та спілкування;
      - основи адміністративного, стратегічного та кадрового менеджменту, зв'язків з громадськістю, соціальної психології, соціології та організації праці, трудового законодавства;
      - інформаційні технології, засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку сучасного офісу;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Головний адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний адміністратор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний адміністратор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний адміністратор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує діяльність адміністративної служби підприємства та несе персональну відповідальність перед керівництвом за виконання покладених на нього обов'язків.

2.2. Очолює та організовує роботу щодо забезпечення інформаційних зв'язків та внутрішнього адміністративного координування діяльності підприємства.

2.3. Формує інформаційно-комунікативну інфраструктуру підприємства.

2.4. Розподіляє обов'язки між структурними підрозділами служби чи її працівниками, спрямовує, координує та контролює їх роботу.

2.5. Подає пропозиції керівництву щодо структури адміністративної служби.

2.6. Вживає заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи персоналу.

2.7. Погоджує та контролює додержання термінів проведення різних заходів з їх можливим перенесенням, планує та організовує засідання, організовує поїздки керівника та інших працівників.

2.8. Розробляє аналітичні, довідкові та інші матеріали з питань, що стосуються діяльності підприємства в межах своєї компетенції, забезпечує керівника підприємства отриманням інформації та довідок адміністративного або організаційного характеру.

2.9. Бере участь у підготовці проектів бюджетів, контролюванні витрат, підготовці проектів контрактів та закупівельних замовлень, а також у розробленні перспективних та поточних планів відповідно до загальної стратегії розвитку підприємства.

2.10. Бере участь у формуванні заходів щодо визначення корпоративної стратегії підприємства та в межах наданих йому повноважень контролює її виконання.

2.11. Контролює у межах своїх повноважень стан організаційно-розпорядчої діяльності на підприємстві та у структурних підрозділах.

2.12. Бере участь у формуванні кадрової політики підприємства та контролює дієздатність персоналу.

2.13. Разом з керівниками структурних підрозділів бере участь у розробленні посадових інструкцій і правил внутрішнього трудового розпорядку, вживає заходів щодо забезпечення відповідних умов праці на робочих місцях.

2.14. Забезпечує роботу з ведення діловодства в організації.

2.15. Разом з керівниками інших структурних підрозділів розробляє та організовує роботу з упровадження внутрішніх та зовнішніх стандартів ділових документів.

2.16. У межах своєї компетенції або за дорученням керівника представляє підприємство в усіх органах, установах, організаціях, засобах масової інформації, здійснює зв'язки з керівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, із фізичними особами, а також у взаємовідносинах із зарубіжними партнерами.

2.17. Очолює та організовує роботу з підготовки й проведення заходів за участю керівництва, організації прийому сторонніх відвідувачів.

2.18. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний адміністратор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний адміністратор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний адміністратор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний адміністратор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний адміністратор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний адміністратор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний адміністратор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний адміністратор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний адміністратор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний адміністратор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний адміністратор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний адміністратор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний адміністратор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний адміністратор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний адміністратор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний адміністратор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.