Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Менеджер з питань регіонального розвитку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство, нормативно-правові акти та інші керівні матеріали, що регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність регіону; головні фактори зовнішньоекономічної політики України та методи її реалізації; перспективи технічного та економічного розвитку регіону; порядок і методи розроблення та затвердження програм, перспективних та поточних планів виробництва і реалізації продукції; основи економіки та менеджменту; методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту; організацію зовнішньоторговельної діяльності підприємств регіону; вітчизняні та світові досягнення науки й техніки у відповідних галузях виробництва та досвід передових підприємств; етику ділового спілкування та ведення переговорів; порядок та строки подання звітності; засоби обчислювальної техніки; організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє стратегічні цілі з питань регіонального розвитку. На основі комплексного вивчення, проведення маркетингових досліджень та аналізу діяльності регіону забезпечує розроблення проектів поточних і перспективних планів його технічного та економічного розвитку. Визначає оптимальну стратегію економічної діяльності регіону, обґрунтовує економічні розрахунки, та планові показники з урахуванням досягнень науки і техніки, організації виробництва та праці. Проводить аналіз і розрахунок основних економічних показників діяльності регіону з використанням сучасних методик і обґрунтувань. Сприяє проведенню наукових досліджень і експериментів, випробувань нової техніки і технології, а також роботи у сфері науково-технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, розповсюдження передового виробничого досвіду. Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, удосконалення та підвищення ролі економічних методів управління на регіональному рівні. На основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних показників господарської діяльності підприємств регіону оцінює їх експортний потенціал, розраховує можливості зовнішньоекономічної діяльності. Прогнозує потреби в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах на регіональному рівні. Бере участь у роботі щодо вдосконалення організації виробництва, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва. Обґрунтовує та пропонує шляхи економії всіх видів ресурсів. Бере участь у маркетингових дослідженнях зовнішнього ринку з метою визначення потенційних споживачів та прогнозування попиту на продукцію. Забезпечує складання встановленої звітності. Підтримує необхідні зв'язки з підприємствами регіону, органами державної влади та місцевого самоврядування.