Інструкція для посади "Менеджер з питань регіонального розвитку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Менеджер з питань регіонального розвитку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство, нормативно-правові акти та інші керівні матеріали, що регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність регіону;
      - головні фактори зовнішньоекономічної політики України та методи її реалізації;
      - перспективи технічного та економічного розвитку регіону;
      - порядок і методи розроблення та затвердження програм, перспективних та поточних планів виробництва і реалізації продукції;
      - основи економіки та менеджменту;
      - методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту;
      - організацію зовнішньоторговельної діяльності підприємств регіону;
      - вітчизняні та світові досягнення науки й техніки у відповідних галузях виробництва та досвід передових підприємств;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - порядок та строки подання звітності;
      - засоби обчислювальної техніки;
      - організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Менеджер з питань регіонального розвитку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Менеджер з питань регіонального розвитку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Менеджер з питань регіонального розвитку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Менеджер з питань регіонального розвитку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє стратегічні цілі з питань регіонального розвитку.

2.2. На основі комплексного вивчення, проведення маркетингових досліджень та аналізу діяльності регіону забезпечує розроблення проектів поточних і перспективних планів його технічного та економічного розвитку.

2.3. Визначає оптимальну стратегію економічної діяльності регіону, обґрунтовує економічні розрахунки, та планові показники з урахуванням досягнень науки і техніки, організації виробництва та праці.

2.4. Проводить аналіз і розрахунок основних економічних показників діяльності регіону з використанням сучасних методик і обґрунтувань.

2.5. Сприяє проведенню наукових досліджень і експериментів, випробувань нової техніки і технології, а також роботи у сфері науково-технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, розповсюдження передового виробничого досвіду.

2.6. Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, удосконалення та підвищення ролі економічних методів управління на регіональному рівні.

2.7. На основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних показників господарської діяльності підприємств регіону оцінює їх експортний потенціал, розраховує можливості зовнішньоекономічної діяльності.

2.8. Прогнозує потреби в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах на регіональному рівні.

2.9. Бере участь у роботі щодо вдосконалення організації виробництва, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва.

2.10. Обґрунтовує та пропонує шляхи економії всіх видів ресурсів.

2.11. Бере участь у маркетингових дослідженнях зовнішнього ринку з метою визначення потенційних споживачів та прогнозування попиту на продукцію.

2.12. Забезпечує складання встановленої звітності.

2.13. Підтримує необхідні зв'язки з підприємствами регіону, органами державної влади та місцевого самоврядування.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Менеджер з питань регіонального розвитку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Менеджер з питань регіонального розвитку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Менеджер з питань регіонального розвитку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Менеджер з питань регіонального розвитку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Менеджер з питань регіонального розвитку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Менеджер з питань регіонального розвитку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Менеджер з питань регіонального розвитку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Менеджер з питань регіонального розвитку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Менеджер з питань регіонального розвитку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Менеджер з питань регіонального розвитку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Менеджер з питань регіонального розвитку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Менеджер з питань регіонального розвитку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Менеджер з питань регіонального розвитку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Менеджер з питань регіонального розвитку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Менеджер з питань регіонального розвитку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Менеджер з питань регіонального розвитку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.