Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Менеджер з постачання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи, або повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування щодо промислового виробництва; накази, інструкції та інші керівні й нормативні матеріали підприємства в сфері своєї діяльності; методологію аналізу ринкового середовища на мікроекономічному рівні, основні напрями маркетингової діяльності; перспективи розвитку підприємства, виробничі потужності, технологію виробництва; методи і порядок планування матеріально-технічного забезпечення, розроблення нормативів виробничих запасів сировини, матеріалів та інших матеріальних ресурсів; організацію матеріально-технічного забезпечення і складського господарства; укладення договорів з постачальниками; економіку підприємства, стандарти і технічні умови на продукцію, умови постачання, зберігання та транспортування продукції; організацію праці та управління, менеджмент, маркетинг, етику ділового спілкування; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює управління діяльністю із забезпечення виробничого процесу підприємства всіма необхідними ресурсами. Організовує та координує постачання матеріальних ресурсів відповідної якості у встановлені терміни та у повному обсязі. Аналізує та вирішує організаційно-технічні, економічні, кадрові та соціально-психологічні проблеми, пов'язані з постачанням. Керуючись стратегічними цілями діяльності підприємства планує постачальницьку діяльність. Організовує проведення маркетингових досліджень з питань матеріально-технічного забезпечення виробництва на основі визначення потреби підрозділів підприємства в матеріальних ресурсах (сировині, матеріалах, напівфабрикатах, обладнанні, комплектуючих виробах, паливі, енергії тощо). Готує пропозиції і розробляє рекомендації щодо використання прогресивних норм витрат матеріальних ресурсів з їх обґрунтуванням і необхідними розрахунками, встановленням календарних термінів поставок. Бере участь у підготовці проектів перспективних і річних планів та балансів матеріально-технічного забезпечення виробництва. Виконує роботу з узгодження комерційних умов і укладення договорів та контрактів, оцінює ступінь можливого ризику. Контролює підготовку матеріалів за претензіями до постачальників у разі порушень ними договірних зобов'язань, погодження з постачальниками зміни умов укладених договорів. Проводить роботу з формування та розширення господарських зв'язків з постачальниками, освоєння нових, більш вигідних товарних ринків, відстеження кон'юнктури ринку, асортименту виробів з метою їх придбання. Вживає заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових господарських зв'язків з діловими партнерами. Вивчає маркетингову інформацію і рекламні матеріали з метою виявлення можливості придбання матеріально-технічних ресурсів. Організовує і контролює доставку матеріальних ресурсів згідно з передбаченими у договорах термінами, забезпечує контроль їх кількості, якості і комплектності, дотримання правил зберігання продукції на складах підприємства. Бере участь у розробленні нормативів потреби і виробничих (складських) запасів матеріальних ресурсів. Здійснює оперативне регулювання виробничих запасів на підприємстві, додержання лімітів на відпускання матеріальних ресурсів, їх витрачання у підрозділах підприємства за прямим призначенням. Забезпечує постановку завдань або окремих їх етапів, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів та пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати системи оброблення інформації з матеріально-технічного постачання. Забезпечує складання встановленої звітності, формування бази даних щодо внутрішньої та зовнішньої інформації із матеріально-технічного забезпечення підприємства. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.