Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Завідувач редакції періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з редагування - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність редакції газети, журналу, визначають вимоги до редагування та підготовлення інформаційних матеріалів до видання; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку економічного, наукового, культурного життя в країні й за кордоном; передовий вітчизняний і світовий досвід з випуску періодичних та інших видань; застосування новітніх технічних засобів й технологічних процесів для редагування, підготовлення інформаційних матеріалів до видання; порядок укладення та виконання договорів; основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідно до тематичного профілю редакції забезпечує регулярне, кваліфіковане, професійне висвітлення проблем у періодичному виданні. Керує роботою з оцінювання, редагування та підготовлення інформаційних матеріалів, приймає рішення про їх схвалення. Бере участь у розробленні бізнес-плану видання і стежить за виконанням доведених до редакції техніко-економічних показників. Проектує тематичний розділ періодичного видання і відповідає за його виконання. Забезпечує необхідний запас редакційного портфеля, проводить його інвентаризацію. Організовує авторський актив, веде роботу з дописувачами. Замовляє авторам підготовлення матеріалів, погоджує з ними скорочення, доповнення, зміни. Забезпечує рецензування поданих матеріалів, вносить пропозиції щодо їх прийняття чи відхилення. Візує художнє і графічне оформлення друкованих матеріалів. Відповідає за дотримання вимог чинної нормативної документації з редакційного підготовлення і випуску періодичних видань. Складає кошториси витрат редакції. Забезпечує раціональне використання матеріальних та фінансових ресурсів редакції. Організовує роботу з авторською і читацькою кореспонденцією, готує до опублікування листи, аналізує критичні зауваження, веде бібліографію з тематики редакції. Формує картотеку позаштатних авторів. Здійснює добір позаштатного персоналу: кореспондентів, рецензентів, перекладачів, спецредакторів. Готує укладення договорів з творчими працівниками. Контролює виконання зобов'язань за договорами, виплату авторського гонорару, інші виплати творчим працівникам. Забезпечує дотримання норм авторського права. Залучає до роботи у редакції кваліфікованих працівників, раціонально розподіляє навантаження між ними, контролює виконання функціональних обов'язків, створює умови для творчого зростання та підвищення професійного рівня персоналу, здійснює виховну роботу в колективі. Стежить за дотриманням працівниками правил і норм охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.