* *
Інструкція для посади "Директор комерційний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор комерційний" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства щодо організації збуту та постачання готової продукції;
      - положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення;
      - порядок формування розрахункових цін на готову продукцію;
      - основи банківської справи;
      - перспективи розвитку та виробничі потужності підприємств;
      - стан і кон'юнктуру світового і вітчизняного ринку;
      - прейскуранти оптових цін на продукцію, що реалізується і купується;
      - методи вивчення попиту на продукцію, що випускається, правила оформлення договорів на поставки;
      - економіку і організацію виробництва, праці й управління;
      - основи цивільного і трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор комерційний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор комерційний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор комерційний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор комерційний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою з реалізації продукції, що випускається, та її поставлянням споживачам у терміни, обсязі, номенклатурі та якості, встановлених укладеними договорами; раціональним розміщенням, зберіганням та підготовкою до відправлення вільно реалізовуваного вугілля і продуктів збагачення, формуванням найбільш взаємовигідних тривалих господарських зв'язків між споживачами та постачальниками через систему прямих угод, товарні біржі або інші посередницькі організації; вивченням попиту та розрахунком нормативів запасів готової продукції; залученням іноземних посередницьких фірм для надання послуг щодо укладання та використання зовнішньоекономічних угод на комерційних умовах.

2.2. Організовує: проведення ділових переговорів, укладання угод і контрактів з зарубіжними та вітчизняними підприємствами, організаціями, фірмами чи товарними біржами на реалізацію вугілля, продуктів збагачення, а також поставок продукції матеріально-технічного забезпечення виробництва.

2.3. Бере участь: в підготовці і встановленні договірних цін на продукцію, що випускається; у розгляді претензій та позовів споживачів, що надходять, а також з питань залізничних перевезень; підготовленні відповідей на заявлені позови; в оформленні та заявленні претензій і рекламацій споживачам при порушенні ними договірних умов.

2.4. Забезпечує: комерційні інтереси підприємств при укладанні договорів; своєчасне надходження коштів за реалізовану продукцію; чітке виконання договірних зобов'язань сторін.

2.5. Контролює: дотримання договірних зобов'язань; заміну постачальників, зміну термінів поставки та асортименту продукції; рівень цін на всі види продукції, матеріалів, обладнання і машин, що реалізуються та купуються підприємствами та організаціями.

2.6. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.

2.7. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор комерційний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор комерційний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор комерційний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор комерційний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор комерційний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор комерційний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор комерційний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор комерційний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор комерційний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор комерційний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор комерційний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор комерційний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор комерційний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор комерційний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор комерційний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор комерційний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.