Інструкція для посади "Головний науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний науковий співробітник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації на посаді провідного наукового співробітника не менше трьох років, науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідного наукового спрямування та наявність наукових публікацій з відповідної тематики. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут, вітчизняний та зарубіжний досвід з питань наукових досліджень та розробок у сфері захисту інформації та спеціального зв’язку;
      - сучасні методи проведення наукових досліджень, експериментів, спостережень, узагальнення та обробки інформації;
      - основи організації праці та управління, трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - загальні принципи роботи на комп`ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Головний науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний науковий співробітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний науковий співробітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний науковий співробітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з найважливіших наукових проблем фундаментального та прикладного характеру сфери спеціального зв’язку та захисту інформації, у тому числі за науково-технічними програмами, безпосередньо бере участь в їх проведенні.

2.2. Проводить наукові дослідження і розробки за окремими розділами (етапами, завданнями) теми, яка належить до проектів та програм у матеріальній (нематеріальній) сфері, як відповідальний виконавець або разом з науковим керівником згідно із затвердженою методичною програмою та встановленими термінами виконання.

2.3. Формулює нові напрями досліджень і розробок у сфері захисту інформації, організовує складання програми робіт, визначає методи та засоби їх проведення.

2.4. Бере участь у формуванні планів науково-дослідних робіт, координує діяльність співвиконавців, які беруть участь у спільному виконанні робіт з іншими установами (організаціями), в доручених йому завданнях.

2.5. Узагальнює отримані результати, проводить науково-дослідну експертизу закінчених досліджень і розробок щодо криптографічних систем або засобів криптографічного захисту секретної інформації, які розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи їх побудови, функціонування або криптографічні параметри).

2.6. Виконує вимоги режиму секретності та збереження державної таємниці.

2.7. Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень і розробок та забезпечує наукове керівництво практичною реалізацією цих результатів.

2.8. Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації наукових кадрів.

2.9. Проводить збір, накопичення, систематизацію та обробку наукової інформації за досліджуваною проблемою, готує звіт за результатами проведеної роботи у вигляді наукової доповіді або її розділу.

2.10. Розроблює рекомендації щодо запровадження результатів дослідження.

2.11. Вивчає, узагальнює та впроваджує у практику вітчизняний і зарубіжний досвід з розробки проектів і програм.

2.12. Підвищує свою кваліфікацію.

2.13. Популяризує отримані результати, виступаючи з науковими доповідями на семінарах, конференціях, готує публікації.

2.14. Рецензує підготовлені наукові роботи з питань, які належать до його компетенції.

2.15. Виконує складні експерименти та спостереження для підтвердження (відхилення) своєї гіпотези.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний науковий співробітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний науковий співробітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний науковий співробітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний науковий співробітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний науковий співробітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний науковий співробітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний науковий співробітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний науковий співробітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний науковий співробітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний науковий співробітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний науковий співробітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний науковий співробітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний науковий співробітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний науковий співробітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поліпшення його діяльності та вдосконалення методів роботи; зауваження щодо діяльності особового складу Інституту; варіанти усунення недоліків в його діяльності; отримувати від структурних підрозділів Інституту інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків.