Інструкція для посади "Головний науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний науковий співробітник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора наук. Наявність визначних праць з відповідного напряму наукової діяльності або дипломів на відкриття авторських свідоцтв на винаходи, а також реалізованих на практиці результатів наукових досліджень. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи, що стосуються тематики наукових досліджень і розробок, які проводяться;
      - перспективи, вітчизняні та світові тенденції технічного, технологічного, економічного і соціального розвитку водного транспорту;
      - міжнародні конвенції та резолюції Міжнародної морської організації (ІМО) стосовно напрямів науково-дослідних робіт;
      - наукові проблеми в галузі розвитку водного транспорту і моніторингу водного навколишнього середовища, стан наукових досліджень за цими напрямами в країні і за кордоном;
      - сучасні технології проведення наукових досліджень, основи маркетингу науково-дослідної продукції;
      - основи наукової організації праці;
      - сучасні методи планування, порядок організації та проведення апробацій розробок у виробничих умовах, впровадження результатів наукових досліджень;
      - вимоги, правила та порядок оформлення наукової та науково-технічної документації;
      - чинні системи оплати праці й форми матеріального та морального заохочення;
      - економіку;
      - нормативні акти про охорону водного навколишнього середовища;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Головний науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний науковий співробітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний науковий співробітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний науковий співробітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з узагальнених проблем у галузі перспективного розвитку водного транспорту й моніторингу водного навколишнього середовища згідно з планами науково-дослідних робіт у державних, регіональних і відомчих науково-технічних програмах, бере безпосередню участь у їх виконанні.

2.2. Формує нові напрями досліджень, виробляє теоретичне обґрунтування кінцевої мети та очікуваних результатів, робочу гіпотезу, методи й засоби отримання науково-технічних рішень.

2.3. Розробляє проекти перспективних і річних планів фундаментальних і прикладних досліджень та інших робіт за видами своєї діяльності.

2.4. Координує діяльність співвиконавців, які беруть участь у виконанні спільних робіт.

2.5. Забезпечує наукове керівництво впровадженням результатів досліджень.

2.6. Організовує й безпосередньо бере участь у підготовці наукових звітів та іншої науково-технічної документації щодо виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

2.7. Узагальнює результати теоретичних та експериментальних досліджень (власних та отриманих під його науковим керівництвом).

2.8. Забезпечує виконання наукових розробок з урахуванням матеріалів вітчизняних та світових досліджень, готує їх до друку у вигляді монографій, наукових статей, а також довідників, посібників, методичних вказівок, рекомендацій для науково-методичного забезпечення підприємств та організацій Укрморрічфлоту.

2.9. Веде популяризацію і пропаганду наукових досягнень.

2.10. Обґрунтовує доцільність та організовує наукові дискусії за напрямами наукової діяльності.

2.11. Бере участь в організації підвищення кваліфікації наукових працівників, підготовки їх в аспірантурі за спеціальностями відповідного профілю.

2.12. Координує наукові дослідження в галузі розвитку водного транспорту та моніторингу водного навколишнього середовища з близькими за спеціалізацією установами в Україні.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний науковий співробітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний науковий співробітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний науковий співробітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний науковий співробітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний науковий співробітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний науковий співробітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний науковий співробітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний науковий співробітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний науковий співробітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний науковий співробітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний науковий співробітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний науковий співробітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний науковий співробітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний науковий співробітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.