Інструкція для посади "Головний науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний науковий співробітник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - учена ступінь доктора наук. Наявність великих наукових праць або дипломів на відкриття і авторські посвідчення на винаходи, а також реалізованих на практиці результатів. Науковий авторитет у відповідній області знань. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - наукові проблеми відповідної області знань, науки і техніки, напрямки розвитку галузі економіки, керівні матеріали вищестоящих та інших органів, вітчизняні та закордонні досягнення із цих питань;
      - новітні методи, засоби і практику планування, організації, проведення та впровадження наукових досліджень і розробок (оцінки, патентно-інформаційного забезпечення, випуску науково-технічної документації і т.п.);
      - форми економічного стимулювання і матеріального заохочення працівників;
      - чинне законодавство;
      - організацію праці, виробництва і керування;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Головний науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний науковий співробітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний науковий співробітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний науковий співробітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень по найважливіших наукових проблемах фундаментального та прикладного характеру, у тому числі по науково-технічних програмах, безпосередньо бере участь у їхньому проведенні.

2.2. Формулює нові напрямки досліджень і розробок, організує складання програми робіт, визначає методи та засоби їхнього проведення.

2.3. Бере участь у формуванні планів науково-дослідницьких робіт, координує діяльність співвиконавців, що беруть участь при спільному виконанні робіт з іншими установами (організаціями) у доручених йому завданнях.

2.4. Узагальнює одержувані результати, проводить науково-дослідницьку експертизу закінчених досліджень і розробок.

2.5. Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень і розробок та забезпечує наукове керівництво практичною реалізацією цих результатів.

2.6. Здійснює підготовку і підвищення кваліфікації наукових кадрів у відповідній області знань.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний науковий співробітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний науковий співробітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний науковий співробітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний науковий співробітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний науковий співробітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний науковий співробітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний науковий співробітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний науковий співробітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний науковий співробітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний науковий співробітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний науковий співробітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний науковий співробітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний науковий співробітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний науковий співробітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.