Інструкція для посади "Головний круп'яр", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний круп'яр" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні і нормативні матеріали щодо технологічної підготовки виробництва;
      - профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства;
      - перспективи технічного розвитку круп'яної промисловості і підприємства, досягнення науки і техніки в галузі виробництва крупи;
      - правила організації і ведення технологічного процесу на крупозаводах;
      - схеми технологічного процесу підготовки зерна до лущіння;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи устаткування, правила його експлуатації;
      - вимоги до зерна і готової продукції, державні та галузеві стандарти на зерно і готову продукцію;
      - засоби механізації та автоматизації виробничих процесів;
      - порядок приймання устаткування в експлуатацію;
      - вимоги наукової організації праці при проектуванні технологічних процесів виробництва крупи;
      - положення про атестацію та раціоналізацію робочих місць;
      - порядок розрахунку економічного ефекту від упровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів;
      - основи ринкової економіки, організації виробництва, праці й управління.

1.4. Головний круп'яр призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний круп'яр підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний круп'яр керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний круп'яр під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує впровадження у виробництво прогресивних, економічно обґрунтованих технологічних процесів і режимів роботи устаткування, що забезпечують ефективне використання зерна, виробничих фондів, скорочення витрат на виробництво продукції, поліпшення її якості і зростання продуктивності праці.

2.2. Забезпечує виробництво якісної стандартної продукції (крупи), виконання правил організації і ведення технологічного процесу; розроблення та упровадження технологічних процесів, які відповідають рівню сучасної техніки, засобів механізації та автоматизації, а також технологічного оснащення, що сприяють підвищенню якості продукції, що виготовляється, продуктивності праці й ефективності виробництва; своєчасне освоєння проектних потужностей; розроблення всієї технологічної документації і контроль за її застосуванням у цехах та на дільницях підприємства; своєчасну підготовку виробництва, максимальне використання наявних площ та потужностей, постійне підвищення рівня використання технологічного устаткування.

2.3. Розглядає і затверджує зміни, що вносяться в технічну документацію у зв'язку з коригуванням технологічних процесів та режимів роботи устаткування, а також раціоналізаторські пропозиції і винаходи, які стосуються технології виробництва.

2.4. Контролює виконання перспективних і річних планів технологічної підготовки виробництва, суворе додержання встановлених технологічних процесів, виявляє порушення технологічної дисципліни і вживає заходів щодо їх усунення.

2.5. Керує розробленням заходів щодо запобігання браку, освоєння нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів, виконання розрахунків виробничих потужностей та завантаження устаткування, підвищення технічного рівня виробництва та коефіцієнта змінності роботи устаткування, упровадження прогресивних норм затрат праці, витрат сировини, палива та електроенергії на виробництво продукції, зниження матеріаломісткості продукції і трудомісткості її виробництва; проведення дослідних та експериментальних робіт з удосконалення техніки і технології виробництва крупи.

2.6. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо комплексної механізації та автоматизації круп'яних цехів, модернізації технологічного устаткування, скорочення строків освоєння нової техніки і технологій, раціонального використання виробничих потужностей, зниження енерго- та матеріаломісткості продукції, підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості продукції, наукової організації праці, атестації і раціоналізації робочих місць; у розробленні плану виробництва; проектів реконструкції підприємства; у промислових випробуваннях нових видів машин і устаткування, засобів механізації та автоматизації виробництва; у роботі комісій з приймання систем і устаткування в експлуатацію.

2.7. Координує і спрямовує діяльність цехів.

2.8. Готує резерв на заміщення вакантних посад у цехах.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний круп'яр має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний круп'яр має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний круп'яр має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний круп'яр має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний круп'яр має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний круп'яр має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний круп'яр має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний круп'яр має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний круп'яр має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний круп'яр несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний круп'яр несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний круп'яр несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний круп'яр несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний круп'яр несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний круп'яр несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний круп'яр несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.