Інструкція для посади "Головний коньячний майстер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний коньячний майстер" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні методичні і нормативні матеріали з технологічної підготовки і організації виробництва;
      - технологію перегонки виноматеріалів, витримки та обробки коньячних спиртів, приготування коньяків;
      - основне технологічне обладнання та принцип його роботи;
      - технологічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції, стандарти та технічні умови;
      - нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії;
      - види браку та способи запобігання йому;
      - керівні матеріали з розроблення й оформлення нормативної документації;
      - досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств у галузі технології виробництва коньяку;
      - основи економіки;
      - законодавство про працю;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний коньячний майстер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний коньячний майстер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний коньячний майстер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний коньячний майстер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво технологічними процесами виробництва коньяків.

2.2. Забезпечує контроль за додержанням технологічних режимів перегонки виноматеріалів, витримування та оброблення коньячних спиртів, приготування коньяку.

2.3. Затверджує варіанти купажів для впровадження їх у виробництво.

2.4. Разом з виробничою лабораторією здійснює постійний контроль за якістю сировини, яка надходить.

2.5. Координує діяльність цехів основного виробництва, вживає заходів щодо підвищення рівня технологічної підготовки виробництва, якості коньячної продукції, зниження витрат сировини та матеріалів.

2.6. Забезпечує розроблення і впровадження на підприємстві прогресивних, технологічно доцільних і економічно вигідних технологічних процесів і режимів виробництва коньяку.

2.7. Аналізує результати виробничих підрозділів, дані лабораторних аналізів з метою виявлення порушень технологічних процесів, причин випуску продукції низької якості і браку, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення.

2.8. Здійснює керівництво розробленням технологічної документації, затверджує зміни, які необхідно внести в технічну документацію у зв'язку з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва коньяку.

2.9. Відповідно до виробничої програми подає заявки на необхідну сировину і матеріали, контролює їх своєчасне надходження на підприємство.

2.10. Бере участь у розробленні виробничих планів, розрахунках собівартості коньяків, виробничих потужностей та інших показників плану.

2.11. Впроваджує у виробництво нові види сировини і матеріалів, розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо удосконалення технологічних процесів, бере участь у проведенні дослідних і експериментальних робіт з випробування нових видів устаткування.

2.12. Вивчає передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі виробництва коньяку.

2.13. Забезпечує додержання на підприємстві належного санітарного режиму на всіх стадіях виробництва коньяку.

2.14. Перевіряє виробничі журнали, стежить за правильним веденням технологічної документації.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний коньячний майстер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний коньячний майстер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний коньячний майстер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний коньячний майстер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний коньячний майстер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний коньячний майстер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний коньячний майстер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний коньячний майстер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний коньячний майстер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний коньячний майстер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний коньячний майстер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний коньячний майстер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний коньячний майстер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний коньячний майстер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний коньячний майстер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний коньячний майстер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.