Інструкція для посади "Головний контролер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний контролер" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з управління якістю продукції;
      - систему державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за якістю продукції;
      - методи планування підвищення якості продукції;
      - системи, методи і засоби контролю;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - чинні в галузі і на підприємстві стандарти і технічні умови;
      - порядок пред'явлення і розгляду рекламацій з якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і готової продукції;
      - правила проведення випробувань і приймання продукції;
      - організацію обліку, порядок і строки складання звітності про якість продукції;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств з досягнення високих показників якості продукції та організації її контролю;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Головний контролер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний контролер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний контролер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний контролер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво проведенням робіт з контролю якості продукції, що виробляє підприємство, виконанням робіт (послуг), що надає підприємство, відповідно до вимог стандартів і технічних умов.

2.2. Бере участь у плануванні підвищення якості продукції (робіт, послуг), які відповідають за своїми техніко-економічними показниками рівню розвитку науки і техніки, потребам ринку, експортним вимогам тощо.

2.3. Керує розробленням і реалізацією заходів з підвищення якості продукції (робіт, послуг), впровадженням найбільш досконалих методів контролю, які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій, систем бездефектного здавання продукції, неруйнівного контролю тощо.

2.4. Забезпечує перевірку матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів), що надходять на виробництво, підготовлення висновків про відповідність їх якості стандартам і технічним умовам.

2.5. Бере участь у роботі з визначення номенклатури вимірюваних параметрів і оптимальних норм точності вимірювань, з вибору необхідних засобів їх виконання.

2.6. Організовує проведення непередбачених технологічним процесом вибіркових перевірок якості готової продукції і матеріальних ресурсів, які надходять на підприємство, якості і стану технологічного устаткування та інструменту, умов виробництва, упакування, зберігання, завантаження і транспортування продукції, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів та інструмента на підприємстві.

2.7. Забезпечує контроль за випробуванням готових виробів і оформленням документів, які посвідчують якість продукції (робіт, послуг), підготовкою рекламацій з порушень постачальниками вимог до якості поставок, а також своєчасною підготовкою методик і технологічних інструкцій з поточного контролю процесу виготовлення продукції, за станом контрольно-вимірювальних засобів на підприємстві і своєчасністю їх подання на державну повірку.

2.8. Очолює роботу з аналізу рекламацій, вивчення причин виникнення дефектів і порушень технології виробництва, погіршення якості робіт, випадків браку і випуску продукції знижених сортів, з розроблення пропозицій для їх усунення.

2.9. Організовує роботу з оформлення результатів контрольних операцій, проведення обліку показників якості продукції, браку, його причин і винуватців, складання періодичної звітності про якість випущеної продукції, виконуваних робіт (послуг).

2.10. Керує працівниками, які виконують роботу з контролю якості продукції, робіт (послуг), що виробляє та надає підприємство.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний контролер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний контролер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний контролер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний контролер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний контролер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний контролер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний контролер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний контролер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний контролер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний контролер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний контролер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний контролер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний контролер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний контролер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний контролер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний контролер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.