Інструкція для посади "Головний конструктор проекту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний конструктор проекту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища професійна освіта та стаж конструкторської роботи, у тому числі на керівних посадах, не менше 8 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, керівні матеріали вищих органів, що стосуються проведених проектних і конструкторських розробок;
      - перспективи розвитку галузі економіки, науки і техніки;
      - організацію та планування проектних і конструкторських робіт;
      - методи проектування та конструювання;
      - технічні вимоги, пропоновані до розроблювальних конструкцій, умови їхнього монтажу і технічної експлуатації, технологію виробництва;
      - Єдину систему конструкторської документації та інші керівні матеріали по розробці і оформленню технічної документації;
      - порядок складання техніко-економічних обґрунтувань і розрахунків економічної ефективності проектно-конструкторських розробок;
      - вимоги організації праці до проектно-конструкторських розробок;
      - основи технічної естетики та художнього конструювання;
      - методи проведення технічних розрахунків, оцінки якості проектів і розробок;
      - сучасні технічні засоби проектування та виконання обчислювальних робіт, копіювання і розмноження конструкторської документації;
      - передовий вітчизняний і закордонний досвід конструювання аналогічних виробів;
      - основи стандартизації та сертифікації;
      - основи патентознавства;
      - економіку, організацію праці, виробництва і керування;
      - авторське право;
      - трудове законодавство;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Головний конструктор проекту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний конструктор проекту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний конструктор проекту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний конструктор проекту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво розробкою комплексних проектів на всіх стадіях та етапах виконання робіт, забезпечуючи при цьому їхню економічну ефективність і конкурентоздатність, високий технічний рівень, експлуатаційні зручності, відповідність вимогам технічної естетики та найбільш економічної технології виробництва в умовах ринкової економіки.

2.2. Організує проведення необхідних досліджень і експериментальних робіт, а також впровадження результатів закінчених розробок, забезпечує складання техніко-економічних обґрунтувань проектів, технічних завдань і пропозицій на проектування, їхнє узгодження із замовниками, своєчасну видачу затверджених технічних завдань підрозділам-виконавцям, розглядає, погоджує та затверджує розроблювальну ними технічну документацію.

2.3. Здійснює технічне та методичне керівництво проектуванням, ув'язуванням всіх частин проектів, координує виконання робіт із всього комплексу проектів.

2.4. Безпосередньо бере участь у дослідженні, проектуванні і конструюванні, розробляючи розділи (частини) проекту по своїй спеціальності.

2.5. Забезпечує дотримання вимог і нормативів по організації праці при проектуванні нових і реконструкції діючих підприємств, розробці технологічних процесів та устаткування, охорони навколишнього середовища.

2.6. Здійснює заходи щодо скорочення строків і вартості проектних робіт, а також обсягів технічної документації за рахунок застосування прогресивних методів проектування, використання типових та повторне застосування економічних типових конструкцій і деталей, стандартизованих та уніфікованих деталей і вузлів, а також обчислювальної техніки, передових способів копіювання та розмноження технічної документації.

2.7. Очолює роботу з оцінки надійності, довговічності, працездатності, технологічності, матеріалоємності комплексу, точності інженерних розрахунків.

2.8. Забезпечує комплектність технічної документації, відповідність проекту технічним завданням, дотримання патентної чистоти та високий рівень уніфікації, стандартизації і сертифікації розроблювальних виробів, відповідність прийнятого в проекті устаткування, комплектуючих виробів і матеріалів діючим стандартам, технічним умовам, номенклатурі виробів, що випускаються вітчизняною промисловістю, вимогам організації праці, нормам техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Організує експериментальну перевірку і дослідження нових технічних рішень для обґрунтування обраних параметрів конструкцій.

2.10. Забезпечує складання технічних описів та інструкцій для експлуатації проектованих виробів, а також технічних умов, програм і методик проведення випробувань та іншої конструкторської документації.

2.11. Керує проведенням випробувань створюваних конструкцій, їхнім удосконалюванням після випробувань і здійснює авторський нагляд при виготовленні дослідних зразків (партій) на підприємствах-виготовлювачах.

2.12. Подає на затвердження та захищає розроблені проекти перед керівництвом установи (організації), вищими органами, замовниками і органами експертизи.

2.13. Затверджує зміни, внесені в комплексний проект, креслення та іншу конструкторську документацію.

2.14. Підготовляє пропозиції по оформленню заявок на винаходи та відкриття.

2.15. Вивчає новітні досягнення вітчизняної та закордонної науки і техніки з метою їхнього використання при проектуванні.

2.16. Керує підготовкою відгуків і висновків на науково-технічну документацію, що надходить від сторонніх організацій, на найбільш складні раціоналізаторські пропозиції та винаходи, а також на проекти стандартів і технічних умов.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний конструктор проекту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний конструктор проекту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний конструктор проекту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний конструктор проекту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний конструктор проекту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний конструктор проекту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний конструктор проекту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний конструктор проекту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний конструктор проекту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний конструктор проекту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний конструктор проекту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний конструктор проекту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний конструктор проекту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний конструктор проекту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний конструктор проекту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний конструктор проекту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.