* *
Інструкція для посади "Головний кулінар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний кулінар" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування;
      - права, обов'язки та відповідальність виробників, продавців (постачальників) щодо забезпечення належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини;
      - вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - порядок впровадження нових безпечних науково обгрунтованих технологій виготовляння (обробки, переробки та др.) харчових продуктів, продовольчої сировини, розробки та виробництва нових видів спеціальних та екологічно чистих харчових продуктів, продовольчої сировини;
      - порядок вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають установленим нормам;
      - правила та принципи організації виробничого процесу;
      - сучасні технології приготування кулінарної продукції та її асортимент;
      - порядок калькуляції цін;
      - вимоги організації праці для проектування технологічних процесів;
      - положення, інструкції та інші документи щодо розроблення та оформлення технологічної документації;
      - наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня;
      - порядок проведення атестації працівників;
      - основи трудового законодавства;
      - діловодство;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Головний кулінар призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний кулінар підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний кулінар керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний кулінар під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє пропозиції щодо впровадження прогресивних технологічних процесів виробництва продукції громадського харчування і вдосконалення організації обслуговування споживачів.

2.2. Розробляє і бере участь у затвердженні нових рецептур страв, кондитерських і кулінарних виробів, норм відходів і витрат у процесі кулінарної обробки нових видів сировини.

2.3. Готує пропозиції щодо розширення асортименту і поліпшення якості страв, що виробляються, кулінарних, кондитерських виробів, впровадження нових видів продукції.

2.4. Організує оперативний контроль за раціональним використанням сировини, продуктів, додержанням правил технології виготовляння страв та виробів.

2.5. Вносить пропозиції щодо вдосконалення організації і технології виробництва на основі вивчення досвіду роботи кращих підприємств регіону, вітчизняного і зарубіжного досвіду.

2.6. Організує контроль за додержанням виробничої санітарії та гігієни.

2.7. Бере участь у роботі атестаційних комісій з підвищення професійного рівня працівників, розробленні організаційно-технологічних заходів щодо поліпшення організації праці, підвищення якості продукції та рівня обслуговування споживачів.

2.8. Керує роботою технологічного персоналу закладу харчування.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний кулінар має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний кулінар має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний кулінар має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний кулінар має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний кулінар має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний кулінар має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний кулінар має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний кулінар має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний кулінар має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний кулінар несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний кулінар несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний кулінар несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний кулінар несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний кулінар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний кулінар несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний кулінар несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.