Інструкція для посади "Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація управління охороною здоров'я". Стаж роботи за лікарською спеціальністю для головного лікаря обласної лікарні - не менше 10 років, та за фахом "Організація управління охороною здоров'я" - не менше 8 років; для головного лікаря центральної міської та центральної районної лікарень - відповідно не менше 7 та 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади;
      - Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я;
      - основи медичного і трудового права;
      - концепцію розвитку охорони здоров'я населення України;
      - основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я;
      - практику застосування законодавства у межах своєї компетенції;
      - основи державного управління;
      - практику застосування чинного законодавства;
      - основи організації роботи та технологію процесу управління;
      - економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні;
      - специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я;
      - технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації;
      - правила ділового етикету;
      - сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

1.4. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво лікувально-профілактичним закладом відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ і організацій охорони здоров'я.

2.2. Організовує лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу.

2.3. Співпрацює з органами управління, місцевою владою, суміжними медичними закладами та забезпечує взаємодію підрозділів лікувально-профілактичного закладу.

2.4. Забезпечує надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню.

2.5. Впроваджує сучасні методи діагностики і лікування, лікувально-оздоровчого режиму, раціонального харчування.

2.6. Регулює використання ліжкового фонду.

2.7. Організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.

2.8. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.

2.9. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи з цього питання.

2.10. Організовує проведення науково-практичних конференцій медичних працівників закладу з актуальних питань охорони здоров'я.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.