* *
Інструкція для посади "Апаратник абсорбції 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник абсорбції 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника абсорбції 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - суть технологічних процесів;
      - фізико-хімічні властивості абсорбуючих рідин та готового продукту;
      - будову та конструктивні особливості устаткування, яке обслуговується, та контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила та способи контролю та регулювання процесів, які обслуговуються, правила та методику проведення розрахунків, які передбачені технологією;
      - правила вимикання та вмикання устаткування під час зупинки системи на ремонт і пуск її в роботу;
      - технічні умови на сировину та готовий продукт, правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник абсорбції 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник абсорбції 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник абсорбції 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник абсорбції 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес абсорбції соляною кислотою, міцною сірчаною кислотою, концентрованою аміачною водою, розчином їдкого натру, розсолом та іншими в абсорберах різної конструкції великої продуктивності або які знаходяться під великим тиском.

2.2. Перевіряє герметичність абсорбційної системи, правильність показань контрольно-вимірювальних приладів шляхом контрольних аналізів.

2.3. Приймає газ, попередньо очищає його промиванням, осушує.

2.4. Приймає кислоту та інші зрошуючі рідини та провадить їх дозування.

2.5. Стежить за роботою абсорбційної системи.

2.6. Контролює та реґулює густину зрошення в очищувальних колонах та абсорберах, опір у системі, температуру та концентрацію газу і кислот та інших параметрів технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.7. Уловлює, очищає відхідні гази, відкачує конденсат за призначенням.

2.8. Доводить продукт, який отримується, до потрібної концентрації і передає готову продукцію у виробництво, сховище, залізничні цистерни або на розфасування.

2.9. Розраховує сировину для виробництва готової продукції, температурний режим залежно від кількості працюючих печей, визначає питому вагу кислот за ареометром і розраховує згідно з таблицями концентрацію кислот у збірниках та інші параметри, які передбачені технологією.

2.10. У разі потреби зупиняє абсорбційні колони та вмикає їх в роботу після зупинки з доведенням їх роботи до нормального технологічного режиму.

2.11. Регулює процеси з пульта дистанційного керування, який обладнаний контрольно-вимірювальними та реєструючими приладами, або вручну.

2.12. Періодично промиває очищувальні системи.

2.13. Контролює та координує роботу промивного, сушильного, абсорбційного та інших суміжних відділень.

2.14. Обслуговує абсорбційні та очищувальні системи, устаткування уловлювання та очищення відхідних газів, припливно-витяжну і аварійну вентиляційні системи, вакуумні насоси, підігрівники та холодильники, теплообмінники, системи пожежогасіння та локалізації хлорної хвилі, комунікації та інше устаткування.

2.15. Усуває несправності у газових лініях та кислотних комунікаціях, ремонтує та заміняє їх.

2.16. Вимикає системи підчас зупинки на ремонт.

2.17. Готує устаткування до ремонту провадить дрібний ремонт та технічне обслуговування.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник абсорбції 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник абсорбції 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник абсорбції 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник абсорбції 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник абсорбції 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник абсорбції 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник абсорбції 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник абсорбції 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник абсорбції 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник абсорбції 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник абсорбції 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник абсорбції 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник абсорбції 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник абсорбції 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник абсорбції 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник абсорбції 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Водна і лужна абсорбція формальдегіду з абгазів.

5.2. Уловлювання дивінілбензолу, дихлоретану, бензолу, метанолу з абгазів у вугільному адсорбері.

5.3. Уловлювання сірчаного ангідриду з абгазів концентрованою сірчаною кислотою.

5.4. Уловлювання стиролу з абгазів концентрованою сірчаною кислотою - стиснення та осушування атмосферного повітря за допомогою селікагелю.

5.5. Уловлювання хлористого водню з абгазів розчином їдкого натру.

5.6. Уловлювання хлору з абгазів розчином їдкого натру.