Інструкція для посади "Лікар приймальної палати", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар приймальної палати" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина". Спеціалізація за певною спеціальністю з "Лікувальної справи" або "Педіатрії" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію стаціонарної медичної допомоги;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря приймальної палати (відділення);
      - основи нормальної та патологічної анатомії та фізіології, кровотворення та гемостазу, водно-електролітного обміну, алергології та фармакології;
      - клініку, діагностику та лікування захворювань за профілем стаціонара;
      - організацію роботи швидкої та невідкладної медичної служби;
      - методи обстеження хворих та трактування даних цих обстежень;
      - сучасну класифікацію хвороб;
      - клініку і діагностику інфекційних хвороб;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар приймальної палати призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар приймальної палати підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар приймальної палати керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар приймальної палати під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативними актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію стаціонарної медичної допомоги.

2.2. Приймає хворих за направленнями лікарів лікувально-профілактичних установ та станцій (відділень) швидкої медичної допомоги або "самопливом".

2.3. Встановлює діагноз пацієнту, вирішує питання про доцільність його госпіталізації.

2.4. В разі відмови в госпіталізації реєструє її обґрунтування.

2.5. Проводить негайну госпіталізацію при загрозливих для життя станах.

2.6. Здійснює лікування хворих в період їх знаходження в приймальному відділенні, надає швидку та невідкладну медичну допомогу; в разі потреби проводить їх ізоляцію.

2.7. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.8. Організовує у разі потреби консультації інших спеціалістів.

2.9. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.10. Веде лікарську документацію.

2.11. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.12. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар приймальної палати має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар приймальної палати має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар приймальної палати має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар приймальної палати має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар приймальної палати має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар приймальної палати має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар приймальної палати має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар приймальної палати має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар приймальної палати має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар приймальної палати несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар приймальної палати несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар приймальної палати несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар приймальної палати несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар приймальної палати несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар приймальної палати несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар приймальної палати несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.