* *
Інструкція для посади "Начальник хімічної лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник хімічної лабораторії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно діяльності лабораторії;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - технологію виробництва теплоенергетичної продукції;
      - обладнання лабораторії, правила його експлуатації;
      - технічні вимоги до хімічних реактивів, сировини, матеріалів;
      - стандарти і технічні умови;
      - порядок оформлення технічної документації;
      - організацію і методи досліджень;
      - порядок складання звітності;
      - досвід передових підприємств теплоенергетики;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник хімічної лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник хімічної лабораторії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник хімічної лабораторії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник хімічної лабораторії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює поточне і перспективне планування роботи лабораторії.

2.2. Забезпечує безаварійну роботу котлоагрегатів шляхом постійного контролю за якістю води, який здійснює персонал хімлабораторії та структурних підрозділів протягом усього технологічного циклу - від котельних установок до споживача.

2.3. Здійснює методичне керівництво персоналом теплових районів під час проведення хімічних аналізів теплоносія.

2.4. Забезпечує уточнений контроль водно-хімічного режиму за якістю теплоносія, живильної та підживлювальної води.

2.5. Оцінює стан внутрішніх поверхонь котлів, теплофікаційного обладнання, підігрівачів, баків і трубопроводів шляхом огляду їх під час ремонтів.

2.6. Визначає кількість і місцезнаходження відкладів та корозійних пошкоджень.

2.7. Бере участь у проведенні теплохімічних випробувань устаткування, складає акти про стан устаткування.

2.8. Контролює проведення персоналом теплових районів водно-хімічних промивань котлів, підігрівачів та іншого устаткування.

2.9. Здійснює вибіркове приймання внутрішніх поверхонь після їх механічного або хімічного чищення.

2.10. Бере участь в аналізі усіх випадків пошкодження устаткування, пов'язаних з водно-хімічним режимом, та в розробленні заходів для їх запобігання.

2.11. Періодично перевіряє справність лабораторних приладів та організовує їх перевірку метрологічним органом.

2.12. Організовує і контролює ведення технічної документації з кожного виду виконуваних робіт.

2.13. Навчає та інструктує персонал лабораторії та теплових районів щодо правил відбору та аналізу проб і безпечного ведення робіт під час аналізів.

2.14. Щороку розраховує потребу солі, сульфовугілля та оформлює заявки на їх придбання, організовує вхідний контроль у разі їх придбанні.

2.15. Забезпечує лабораторії котелень необхідними реактивами, хімічним посудом та обладнанням.

2.16. Щороку проводить атестацію апаратників ХВО, затверджує їх допуск до самостійної роботи.

2.17. Бере участь у підготовці та видачі технічних умов для будівництва нових і реконструкції старих об'єктів теплопостачання, погоджує проекти, бере участь у роботі технічної ради з питань водопідготовки.

2.18. Разом з виробничими службами підприємства здійснює технічний нагляд за будівництвом нових об'єктів теплопостачання, налагодженням нового і введеного після капітального ремонту обладнання хімводопідготовки.

2.19. Контролює вжиття заходів з економного витрачання харчової солі, сульфовугілля, електроенергії та води.

2.20. Наглядає за додержанням працівниками правил виробничої та трудової дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку, веде облік робочого часу працівників хімічної лабораторії.

2.21. Веде облік і своєчасно списує хімреактиви, матеріали та посуд.

2.22. Забезпечує справність і безпечний стан обладнання, хімічного посуду, електронагрівальних приладів, місткостей для зберігання і приготування хімічних реактивів.

2.23. Організовує та забезпечує безпечне транспортування, зберігання і застосування отрут та вогненебезпечних речовин, знешкодження стічних вод, вентиляційних викидів згідно з чинними нормами.

2.24. Забезпечує своєчасну видачу працівникам засобів індивідуального захисту, спецхарчування згідно з існуючими нормами, контролює правильність їх використання.

2.25. Розроблює інструкції щодо охорони праці, проводить інструктажі з охорони праці, веде журнали, інструктажі працівників лабораторії і теплових районів.

2.26. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.27. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник хімічної лабораторії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник хімічної лабораторії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник хімічної лабораторії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник хімічної лабораторії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник хімічної лабораторії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник хімічної лабораторії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник хімічної лабораторії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник хімічної лабораторії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник хімічної лабораторії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник хімічної лабораторії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник хімічної лабораторії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник хімічної лабораторії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник хімічної лабораторії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник хімічної лабораторії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник хімічної лабораторії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник хімічної лабораторії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.