Інструкція для посади "Начальник підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник підрозділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи в оперативно-рятувальних формуваннях на керівних посадах нижчого рівня - не менше 5 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, законодавчі та інші нормативно-правові акти з організації роботи аварійно-рятувальних формувань, які регламентують організацію, проходження і несення служби в оперативно-рятувальних спеціалізованих підрозділах;
      - сучасні методи господарювання і управління;
      - порядок укладання і виконання господарських договорів;
      - вітчизняні і світові досягнення науки і технології відповідно до галузі виробництва;
      - економіку, організацію праці і управління;
      - правила з охорони праці під час проходження і несення служби та ліквідації надзвичайних ситуацій;
      - тактико-технічні характеристики спеціалізованої техніки, спеціалізованого спорядження та спеціального устатковання, якими оснащено підрозділ;
      - технологію ліквідації надзвичайних ситуацій згідно з їх характеристиками та класифікацією;
      - правила експлуатації та застосування засобів зв'язку, аварійно-технічного оснащення;
      - засоби та умови протиаварійного постачання;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію;
      - питання застосування страхового фонду документації для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування наслідків надзвичайних ситуацій;
      - порядок та засоби надання першої медичної допомоги;
      - відомості про профілактичну роботу, її завдання, особливості перевірки аварійного стану об'єктів.

1.4. Начальник підрозділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник підрозділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник підрозділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник підрозділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво та забезпечує належну роботу спеціалізованого аварійно-рятувального підрозділу за всіма напрямами його діяльності.

2.2. Організовує виробничо-господарську діяльність підрозділу на основі застосування методів планування нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду.

2.3. Вирішує питання у межах наданих повноважень, розподіляє обов'язки між підлеглими.

2.4. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

2.5. Представляє підрозділ у взаємовідносинах з державними установами, організаціями та фізичними особами у межах своєї компетенції.

2.6. Вживає заходів щодо соціального розвитку колективу підрозділу, бере участь у розробленні, укладанні і виконанні колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.

2.7. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підрозділу.

2.8. Вживає заходів щодо забезпечення підрозділу кваліфікованими кадрами, їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, ефективного використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону праці і навколишнього середовища.

2.9. Забезпечує морально-сприятливу обстановку у підрозділі, належне утримання техніки та спеціального устатковання оперативно-рятувального підрозділу.

2.10. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань та визначає ступінь відповідальності всього підлеглого керівного складу.

2.11. Аналізує стан оперативно-службової діяльності підрозділу, визначає основні чинники, що негативно впливають на результати його роботи, та приймає відповідні рішення.

2.12. Здійснює підготовку та подає у встановленому порядку на затвердження керівництву плани робіт підрозділу.

2.13. Забезпечує постійну готовність особового складу до ведення дій з ліквідації аварій та катастроф природного та техногенного характеру та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.14. Керує силами і засобами підрозділу під час ліквідації надзвичайних ситуацій при ефективній взаємодії з аварійно-рятувальними формуваннями.

2.15. Розглядає матеріали документальних ревізій та перевірок, вносить керівництву пропозиції щодо усунення недоліків і покарання винних.

2.16. Відповідає за стан законності, дисципліни та роботу щодо запобігання надзвичайним подіям і правопорушенням серед особового складу підрозділу.

2.17. Вживає відповідних заходів реагування.

2.18. Розглядає та приймає відповідні рішення за висновками атестаційної комісії загону.

2.19. На підставі Закону України "Про державну таємницю", інших нормативних актів організовує та координує діяльність, пов'язану із забезпеченням режиму секретності в підрозділі.

2.20. Організовує службові відрядження, контролює ефективність роботи працівників у відрядженнях, розглядає та заслуховує звіти за їх результатами.

2.21. Відповідає за організацію та якість проведення профілактичної роботи на закріплених за підрозділом об'єктах.

2.22. Здійснює взаємодію з правоохоронними органами з питань протиаварійної безпеки.

2.23. Організовує та контролює роботу із впровадження засобів протиаварійної автоматики на закріплених об'єктах.

2.24. Проводить роботу із залучення добровільних аварійно-рятувальних формувань об'єктів для профілактики надзвичайних ситуацій на них.

2.25. Організовує та контролює роботу із проведення протиаварійної агітації та пропаганди серед працівників закріплених об'єктів, запобігання загибелі людей під час аварій та катастроф і виявлення основних причин їх виникнення.

2.26. Контролює стан дотримання вимог законодавства у разі застосування адміністративних санкцій, проведення перевірок протиаварійного стану та розгляд заяв на видавання дозволів на початок роботи.

2.27. У межах своєї компетенції реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, організовує виконання відповідних законодавчих і нормативно-правових актів, організаційних та науково-технічних заходів, загальнодержавних і регіональних програм їх забезпечення.

2.28. Вносить пропозиції керівництву щодо нагородження працівників державними нагородами і відзнаками, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності працівників особового складу підрозділу, робітників і службовців підрозділу.

2.29. Організовує відповідно до законодавства розгляд депутатських запитів, листів, заяв та скарг громадян з питань, що належать до його компетенції.

2.30. Забезпечує правильну експлуатацію та ремонт спеціальної техніки і засобів зв'язку, економію пально-мастильних матеріалів та дотримання особовим складом та водіями транспортної дисципліни.

2.31. Забезпечує повне кількісне та якісне збереження матеріальних цінностей, організовує приймання та відпускання матеріальних цінностей.

2.32. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.33. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник підрозділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник підрозділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник підрозділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник підрозділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник підрозділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник підрозділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник підрозділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник підрозділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник підрозділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник підрозділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник підрозділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник підрозділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник підрозділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник підрозділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник підрозділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник підрозділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.