* *
Інструкція для посади "Начальник лікувально-профілактичного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лікувально-профілактичного закладу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з "Організації і управління охороною здоров'я". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, основи права в медицині, трудове законодавство;
      - директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів;
      - показники стану здоров'я населення;
      - основи соціальної гігієни та організації охорони здоров'я, загальної і соціальної психології;
      - організацію фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров'я;
      - документи, що визначають потужність, структуру, штатний розклад закладу, укомплектованість підрозділів та потребу в кадрах;
      - нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;
      - порядок ведення облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації;
      - потреби в медичній техніці, обладнанні, медикаментах;
      - специфіку менеджменту і маркетингу в галузі медицини.

1.4. Начальник лікувально-профілактичного закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лікувально-профілактичного закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лікувально-профілактичного закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лікувально-профілактичного закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво лікувально-профілактичним закладом відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ і організацій охорони здоров'я.

2.2. Організовує лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу, взаємодію підрозділів лікувально-профілактичного закладу.

2.3. Забезпечує надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню.

2.4. Впроваджує сучасні методи діагностики і лікування, лікувально-оздоровчого режиму, раціонального харчування.

2.5. Регулює використання ліжкового фонду.

2.6. Організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.

2.7. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.

2.8. Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи з цього питання.

2.9. Організовує проведення науково-практичних конференцій медичних працівників закладу з актуальних питань охорони здоров'я.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лікувально-профілактичного закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лікувально-профілактичного закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лікувально-профілактичного закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лікувально-профілактичного закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лікувально-профілактичного закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лікувально-профілактичного закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лікувально-профілактичного закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лікувально-профілактичного закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лікувально-профілактичного закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лікувально-профілактичного закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лікувально-профілактичного закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лікувально-профілактичного закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лікувально-профілактичного закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лікувально-профілактичного закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лікувально-профілактичного закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лікувально-профілактичного закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.