* *
Інструкція для посади "Начальник структурного підрозділу медичного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник структурного підрозділу медичного закладу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією за профілем структурного підрозділу. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, основи права в медицині, трудове законодавство;
      - директивні документи, що визначають завдання та функції підрозділу медичного закладу;
      - показники стану здоров'я населення;
      - основи соціальної гігієни та організації охорони здоров'я, загальної і соціальної психології;
      - основи медико-біологічних і клінічних наук;
      - сучасну класифікацію хвороб;
      - сучасні методи обстеження, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих;
      - методи надання швидкої та невідкладної лікарської допомоги;
      - організацію фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров'я;
      - документи, що визначають потужність, структуру, штатний розклад підрозділу та потребу в кадрах;
      - нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;
      - порядок ведення облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації;
      - потреби в медичній техніці, обладнанні, медикаментах;
      - специфіку менеджменту і маркетингу в галузі медицини.

1.4. Начальник структурного підрозділу медичного закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник структурного підрозділу медичного закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник структурного підрозділу медичного закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник структурного підрозділу медичного закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво структурним підрозділом медичного закладу відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств, установ і організацій охорони здоров'я.

2.2. Організовує лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність підрозділу, співпрацює з іншими підрозділами закладу.

2.3. Забезпечує надання якісної медичної допомоги населенню.

2.4. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих в межах своєї спеціальності.

2.5. Впроваджує сучасні методи лікувально-оздоровчого режиму, раціонального харчування.

2.6. Забезпечує своєчасне отримання та зберігання лікарських засобів, медичного оснащення, засобів догляду за хворими.

2.7. Раціонально використовує ліжковий фонд, медичну техніку і оснащення підрозділу.

2.8. Здійснює заходи щодо забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов функціонування підрозділу.

2.9. Надає консультативну медичну допомогу персоналу структурного підрозділу.

2.10. Здійснює контроль за правильним веденням медичної документації, готує та подає керівникові лікувально-профілактичного закладу річні звіти.

2.11. Контролює своєчасне підвищення кваліфікації працівниками підрозділу.

2.12. Розробляє та затверджує графік роботи співробітників структурного підрозділу, здійснює належну розстановку, використання медичних кадрів і організовує їх працю.

2.13. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.

2.14. Аналізує показники роботи підрозділу, вживає заходів щодо їх оптимізації.

2.15. Організовує проведення науково-практичних конференцій медичних працівників підрозділу з актуальних питань охорони здоров'я.

2.16. Несе відповідальність за стан роботи підрозділу та рівень медичного обслуговування хворих.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник структурного підрозділу медичного закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник структурного підрозділу медичного закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.