Інструкція для посади "Голова кооперативу будівельного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Голова кооперативу будівельного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань діяльності галузі, перспективи технічного та економічного розвитку галузі, методи управління, технологію й організацію будівельного виробництва, досягнення науки та техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід;
      - порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів), основи планування, статистики, фінансування будівництва, роботи з цінними паперами, оподаткування, менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, психології;
      - можливості використання організаційної й обчислювальної техніки;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - законодавство про працю;
      - правила та норми охорони праці та виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Голова кооперативу будівельного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Голова кооперативу будівельного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Голова кооперативу будівельного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Голова кооперативу будівельного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво всіма службами підприємства (кооперативу).

2.2. Організує безпосередньо та через адміністрацію фінансову, виробничу й господарську діяльність.

2.3. Забезпечує вивчення галузевого ринку.

2.4. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства (кооперативу) необхідною сировиною, матеріалами, основними засобами виробництва і будівельною продукцією.

2.5. Контролює виконання договірних зобов'язань, якість будівельних робіт і продукції, що виробляє підприємство (кооператив) та його підрозділи, додержання виробничої, трудової та технологічної дисципліни.

2.6. Здійснює заходи щодо подальшого розвитку підприємства (кооперативу), впровадження передових технологій виробництва, соціального розвитку колективу.

2.7. Забезпечує зв'язок підприємства (кооперативу) з іншими організаціями і підприємствами.

2.8. Виконує обов'язки, передбачені статутом і правилами внутрішнього розпорядку підприємства (кооперативу).

2.9. Забезпечує виконання чинного законодавства з питань діяльності підприємства, організації та охорони праці.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Голова кооперативу будівельного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Голова кооперативу будівельного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Голова кооперативу будівельного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Голова кооперативу будівельного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Голова кооперативу будівельного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Голова кооперативу будівельного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Голова кооперативу будівельного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Голова кооперативу будівельного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Голова кооперативу будівельного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Голова кооперативу будівельного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Голова кооперативу будівельного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Голова кооперативу будівельного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Голова кооперативу будівельного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Голова кооперативу будівельного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Голова кооперативу будівельного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Голова кооперативу будівельного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.