* *
Інструкція для посади "Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали організацій і підприємств вищого рівня, які стосуються маркшейдерської служби;
      - перспективи розвитку виробництва;
      - технологію виконання маркшейдерських робіт, ведення гірничих та гірничо-капітальних робіт, конструктивні особливості, призначення маркшейдерського обладнання і правила його технічної експлуатації;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід виконання маркшейдерських робіт, досягнення науки і техніки;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства і охорони природи та її надр;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виконанням спеціалізованих маркшейдерських робіт для обслуговуваних підприємств та організацій.

2.2. Забезпечує: укомплектованість, раціональне розставлення і завантаження персоналу відповідно до професійної підготовки та спеціалізації виконавців; виконання інструментальних спостережень за зсувами земної поверхні й деформаціями об'єктів у зонах шкідливого впливу гірничих робіт; розвиток і реконструкцію підземних опорних маркшейдерських мереж, центрування та висотну прив'язку гірничих виробок; будування і згущення геодезичних мереж, топографічні зйомки, створення і поповнення топографічних та спеціальних планів; перевірки геометричних елементів підіймальних установок, профільне знімання провідників та стінок вертикальних шахтових стовбурів; підготовку проектів розробок, спостережних станцій, розроблення гірничогеологічних підстав для забудови вугленосних ділянок; збереженість, реконструкцію, поточний і капітальний ремонт майна та основних фондів, своєчасне освоєння і застосування нових приладів, апаратури та обладнання; матеріально-технічне постачання; виконання норм і вимог з охорони природи та довкілля, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, екологічну безпеку; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

2.3. Організовує: видавання висновків про результати розроблення об'єктів на підставі натурних спостережень і розрахунків; виконання комплексу робіт з інвентаризації земельних ділянок із установленням на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, складанням проектів створення нових і упорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань з урахуванням контурної організації територій і регіонів; оновлення планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років, проведення горизонтальних зйомок відповідності планів землеволодінь та землекористувань; виготовлення і поповнення основної та виробничої гірничографічної документації; геофізичний пошук технологічних свердловин та виходів старих робіт; ремонт і метрологічний огляд маркшейдерських приладів та інструментів; виготовлення пікетів, планшетів, знаків та інших матеріалів для виконання маркшейдерських і топографічно-геодезичних робіт; удосконалення організації та методів ведення маркшейдерських робіт на основі широкого впровадження найновіших досягнень науки, техніки, передового досвіду.

2.4. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян.

2.5. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.