* *
Інструкція для посади "Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні і методичні матеріали з організації праці і управління виробництвом, цілі і стратегію підприємства;
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації праці, заробітної плати та управління виробництвом;
      - трудове законодавство;
      - економіку праці;
      - економіку та організацію виробництва;
      - форми і системи заробітної плати;
      - методи нормування праці, планування, обліку та аналізу трудових показників, вивчення використання робочого часу, передових прийомів і методів праці;
      - кваліфікаційні характеристики професій працівників;
      - порядок тарифікації робіт і робітників, установлення посадових окладів, доплат, розрахунку премій;
      - порядок розрахунку заробітної плати працівникам виробничих бригад;
      - основи технології виробництва;
      - основи психофізіології праці;
      - основи соціології;
      - технічні засоби, що застосовуються для дослідження прийомів і методів праці, вимірювання витрат робочого часу, розрахунку технічно обґрунтованих норм;
      - організаційну техніку, засоби обчислювальної техніки, комунікації та зв'язку.

1.4. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очолює роботу з організації праці та заробітної плати в цеху.

2.2. Здійснює планування трудових показників дільницям та бригадам.

2.3. Керує розробленням та впровадженням технічно обґрунтованих норм часу (виробітку) і норм обслуговування, які визначаються на основі міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів, своєчасним переглядом норм за встановленим порядком, сприяє розвитку ініціативи передових робітників та новаторів виробництва у перегляді чинних норм трудових витрат.

2.4. Організовує проведення робіт з вивчення трудових процесів, використання робочого часу, умов праці, його організації, обслуговування робочих місць, аналізу виконання норм трудових витрат окремими робітниками, бригадами, дільницями і розроблення заходів, спрямованих на скорочення важких, трудомістких і ручних робіт, продуктивне використання робочого часу, упровадження передових прийомів і методів роботи, розвиток колективних форм організації та стимулювання праці, сумісництво професій і посад, розширення зон обслуговування, виконання встановлених норм усіма працівниками, скорочення витрат праці.

2.5. Забезпечує правильне застосування тарифних ставок і розцінок, посадових окладів, доплат, установлення розрядів робітникам.

2.6. Здійснює контроль за витрачанням фонду заробітної плати.

2.7. Керує роботою з обліку трудових показників, підготовки необхідних матеріалів і складання розрахунків для виплачування робітникам цеху премій та нагородження за загальні результати підсумків роботи за рік, одноразового винагороджування за вислугу років, а також установленої звітності з праці та заробітної плати.

2.8. Бере участь у розробленні організаційних заходів щодо запобігання необґрунтованому скороченню чисельності працівників у разі змінення обсягів виробництва (регулювання робочого часу, переміщення на інші ділянки роботи, введення скороченого робочого тижня тощо).

2.9. Організовує проведення апробації проектів нормативних матеріалів з праці та вживає заходів щодо упровадження їх після затвердження.

2.10. Керує працівниками бюро, надає методичну допомогу майстрам і бригадирам у вирішенні питань з організації праці та її оплати.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.