Інструкція для посади "Головний технолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний технолог" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - технологію гірничого виробництва;
      - перспективи розвитку виробництва;
      - виробничі потужності шахт (розрізів);
      - методи визначення економічної ефективності від впровадження нової техніки і технології;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проведення гірничих робіт;
      - економіку та організацію виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства, законодавства про охорону навколишнього середовища, надр;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний технолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний технолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний технолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний технолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує проведення єдиної технічної політики щодо виконання очисних, підготовчих, розкривних робіт шляхом впровадження та освоєння технологічних схем і карт проведення гірничих виробок та ведення відкритих гірничих робіт: розроблення та удосконалення технічних паспортів для ведення очисних, підготовчих і розкривних робіт, норм витрат матеріальних ресурсів; доведення до шахт (розрізів) планових завдань щодо навантаження на очисний вибій та посування, нормативів проходки підготовчих вибоїв і навантаження на розкривні екскаватори.

2.2. Здійснює керівництво розробленням заходів щодо удосконалення технології, розвитку комплексної механізації очисних, підготовчих і розкривних робіт, ефективного використання основного гірничошахтового обладнання, впровадження нових економічно ефективних систем розробки.

2.3. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва; у розробленні заходів щодо поліпшення техніко-економічних показників гірничих робіт, зниження рівня ручної праці, простоїв та втрат робочого часу, зниження втрат вугілля в надрах; у розгляді та погодженні проектів на розкривання та підготовку нових горизонтів; у визначенні потреби в лісових матеріалах та металокріпленні очисних, підготовчих робіт, у складанні заявок на машини та обладнання і готує пропозиції щодо розподілу фондів на них; у розгляді проектів будівництва та реконструкції шахт (розрізів) та підготовці експертних висновків; у розробленні заходів щодо технічного переоснащення шахт (розрізів) і нарощування їх виробничих потужностей; у розробленні організаційно-технічних заходів щодо зниження виробничого травматизму; в розслідуванні аварій і нещасних випадків; у визначенні тематики наукових досліджень щодо проведення очисних, підготовчих та відкритих гірничих робіт; у промислових випробуваннях нової техніки.

2.4. Визначає ефективність впроваджуваних технологічних схем.

2.5. Аналізує роботу швидкісних прохідницьких бригад, високопродуктивних бригад з видобування вугілля.

2.6. Контролює: впровадження і освоєння технологічних схем; виконання плану проведення гірничих робіт; відповідність розвитку гірничих робіт затвердженим планам і проектам; дотримання правил безпеки та технічної експлуатації під час ведення гірничих робіт.

2.7. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний технолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний технолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний технолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний технолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний технолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний технолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний технолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний технолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний технолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний технолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний технолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний технолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний технолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний технолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний технолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний технолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.