Інструкція для посади "Головний технолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний технолог" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - перспективи розвитку і технологію гірничого виробництва;
      - правила технічної експлуатації і режими роботи гірничотранспортного обладнання;
      - технологію ремонту рухомого складу залізничного транспорту;
      - вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і техніки в галузі гірничого транспорту;
      - основи економіки, організації роботи залізничного і внутрішньокар'єрного транспорту, виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства та законодавства про охорону природи, надр;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний технолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний технолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний технолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний технолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує: розроблення розрізами раціональних колійних схем із урахуванням перспективного розвитку гірничих робіт; правильну експлуатацію та утримання рухомого складу; виконання планів перевезення вугілля, розкривних порід та інших вантажів на розрізах; ефективне використання рухомого складу і транспортних засобів.

2.2. Організовує: взаємодію промислового і магістрального залізничного транспорту, виконання єдиного технологічного процесу роботи під'їзних колій і станцій прилягання МШС, розроблення режимів рухомого складу, обладнання і апаратури; промислові випробування нових видів транспорту.

2.3. Розроблює: пропозиції щодо поліпшення роботи внутрішньокар'єрного транспорту; збільшення термінів його служби та ефективного використання; перспективні і річні плани перевезення вантажів залізничним транспортом; заходи щодо використання внутрішніх резервів в експлуатаційній роботі.

2.4. Забезпечує: розроблення та впровадження заходів щодо технічного удосконалення залізничного транспорту, підготовку всіх служб експлуатації для безперебійної роботи в зимових умовах; впровадження нової техніки, передового досвіду; розроблення та впровадження заходів щодо ліквідації простоїв, підвищення продуктивності праці; розроблення норм витрат паливо-мастильних матеріалів, електроенергії.

2.5. Проводить експертизу науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, що стосуються залізничного транспорту.

2.6. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку підприємств; у розробленні перспективних планів розвитку залізничних колій, збільшенні їх пропускної та перевізної здатності; в складанні планів ведення відкритих гірничих робіт; у розробленні планів впровадження нової техніки; в складанні планів капітального будівництва по об'єктах залізничного транспорту на діючих та реконструйованих розрізах; у підготовці договорів на експлуатацію під'їзних колій; у складанні планів матеріально-технічного постачання та розподілу виділених фондів по виробничих одиницях; у прийнятті в експлуатацію нових транспортних засобів; у виявленні та розслідуванні причин травматизму, катастроф, аварій та браку, в розробленні заходів щодо їх усунення; в перевірках дотримання правил охорони праці, промислової санітарії, протипожежного захисту та технічної експлуатації транспортних засобів.

2.7. Аналізує результати застосування колійних схем; використання парку локомотивів.

2.8. Контролює: роботу екскаваторів, які роблять нарізку і підготовку нових горизонтів на розрізах; технічний стан рухомого складу, який перебував в експлуатації; виконання планів та графіків екіпірування рухомого складу; списання непридатного обладнання; технічне навчання машиністів та їх помічників, працівників служб експлуатації; своєчасне складання та перегляд техніко-розпорядчих актів станцій, місцевих інструкцій та іншої технічної документації.

2.9. Готує висновки на технічні проекти та робочі креслення розрізів, що будуються і реконструюються, з питань, що стосуються промислового транспорту.

2.10. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний технолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний технолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний технолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний технолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний технолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний технолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний технолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний технолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний технолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний технолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний технолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний технолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний технолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний технолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний технолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний технолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.