Інструкція для посади "Головний технолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний технолог" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - перспективи розвитку та технологію гірничого виробництва;
      - виробничі потужності шахт (розрізів);
      - конструктивні особливості, призначення, правила технічної експлуатації механізованих комплексів і гірничого обладнання;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі механізації та автоматизації виробничих процесів;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний технолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний технолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний технолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний технолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує: розробленням технологічних схем, графіків і режимів роботи машин, механізмів, механізованих комплексів, екскаваторів та іншого обладнання, найекономічніших, найефективніших та найбезпечніших умов його експлуатації; розробленням та впровадженням заходів щодо механізації та автоматизації виробничих процесів, трудомістких і ручних робіт у виробничих підрозділах на підприємствах і в організаціях.

2.2. Забезпечує: проведення єдиної технічної політики, заснованої на використанні науково-технічних досягнень та передового досвіду в галузі комплексної механізації; своєчасне введення в експлуатацію гірничошахтового обладнання, машин і механізмів; розроблення та виконання заходів щодо ощадливого витрачання запасних частин, палива, електричної і теплової енергії.

2.3. Організовує: роботу щодо забезпечення правильної експлуатації обладнання; проведення науково-дослідних та експериментальних робіт; промислове випробування нових засобів механізації, створення резерву гірничошахтового обладнання.

2.4. Розробляє: технічні напрями, перспективні і річні плани розвитку підприємств та виробничих підрозділів у галузі комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів; пропозиції щодо створення і впровадження нових засобів механізації та розширення сфери їх застосування; заходи щодо поліпшення експлуатації, підвищення надійності та економічності обладнання, створення безпечних і здорових умов праці.

2.5. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку виробництва; в складанні планів і графіків капітального та планово-запобіжних ремонтів обладнання; у прийнятті в експлуатацію нової гірничовидобувної техніки, закінчених будівництвом об'єктів, у розміщенні замовлень на виготовлення засобів механізації виробничих процесів на ремонтних підприємствах; у складанні заявок на обладнання, матеріали та в їх розподіленні; у підготовці технічних нормативів і норм витрат матеріалів, запасних частин та інших матеріальних ресурсів, у розробленні заходів щодо зниження трудомісткості робіт, скорочення чисельності робітників за рахунок введення комплексної механізації; в розслідуванні аварій та розробленні заходів щодо їх усунення та запобігання.

2.6. Контролює: дотримання графіків монтажу механізованих комплексів і обладнання; виготовлення нестандартного обладнання, металоконструкцій для будівництва; правильність зберігання резервного і неустановленого обладнання; розроблення та здійснення заходів щодо зниження простоїв і витрат робочого часу.

2.7. Надає підприємствам методичну допомогу у вирішенні технічних питань, пов'язаних з комплексною механізацією та автоматизацією виробничих процесів.

2.8. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний технолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний технолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний технолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний технолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний технолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний технолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний технолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний технолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний технолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний технолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний технолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний технолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний технолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний технолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний технолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний технолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.