* *
Інструкція для посади "Провідний інженер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера (хімічні технології) I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні та нормативні матеріали, що регламентують виробничу діяльність підприємства;
      - технологічні схеми та процеси, технологічні регламенти виробництва продукції;
      - методи контролю процесу виробництва та контролю готової продукції;
      - вимоги державних стандартів на сировину, матеріали та продукцію, що випускається;
      - норми витрат сировини, матеріалів та енергоресурсів на одиницю продукції, що випускається;
      - порядок розрахунку виробничих потужностей;
      - методи дослідження та проведення експериментальних робіт;
      - спеціальну науково-технічну та патентну літературу;
      - вітчизняні та світові науково-технічні досягнення і передовий досвід з питань дослідження або розроблення в аналогічних галузях промисловості;
      - порядок та правила розроблення, складання, ведення та оформлення технічної облікової та звітної документації;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - порядок проведення робіт з атестації робочих місць;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та захисту навколишнього природного середовища;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Провідний інженер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує розрахунки виробничих потужностей та завантаження устаткування по цехах і виробництвах підприємства.

2.2. Розробляє технічну документацію з технології виробництва та контролю якості, прогресивні нормативи витрат сировини, матеріалів та енергоресурсів на одиницю продукції, яка випускається.

2.3. Вносить своєчасно зміни та доповнення до чинних технологічних регламентів, схем та інструкцій по робочих місцях у зв'язку зі змінами в технологічних процесах і приписами органів вищого рівня.

2.4. Бере участь в розгляданні технічних проектів на будівництво та реконструкцію виробництва.

2.5. Готує вихідні дані для складання планів, кошторисів, заявок на матеріали, устаткування тощо.

2.6. Виконує науково-дослідні та експериментальні роботи з удосконалення та інтенсифікації технології виробництва, якості готової продукції, освоєння нової техніки, зменшення витратних норм сировини, матеріалів та енергоресурсів, скорочення і використання відходів виробництва та з охорони навколишнього середовища.

2.7. Бере участь у впровадженні розроблених технічних рішень у виробництво.

2.8. Узагальнює досвід впровадження результатів дослідження та розроблених технічних рішень.

2.9. Бере участь у проведенні атестації робочих місць, розробляє та впроваджує заходи з їх раціоналізації та скорочення застосування ручної праці.

2.10. Вивчає спеціальну літературу та іншу науково-технічну інформацію, досягнення вітчизняної та світової науки і техніки з питань дослідження або розроблення.

2.11. Бере участь у підготовленні публікацій, складанні заявок на винаходи та відкриття.

2.12. Складає технічні звіти про виконану роботу за затвердженими формами та в установлені терміни.

2.13. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, виконує правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.