* *
Інструкція для посади "Вихователь-методист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вихователь-методист" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, установчі документи Інституту;
      - зміст і принципи організації різних методик виховання;
      - основні технологічні процеси та заходи роботи з курсантами (слухачами);
      - основи педагогіки, психології, економіки, організації виробництва та управління;
      - фізіологію та методику професійного навчання та виховання;
      - сучасні форми та методи виховання;
      - основи законодавства про захист молоді;
      - положення міжнародних конвенцій захисту прав дітей і молоді;
      - правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Вихователь-методист призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вихователь-методист підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вихователь-методист керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вихователь-методист під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь в організації виховання курсантів (слухачів).

2.2. Під керівництвом вихователя-методиста вищої категорії проводить роботу, що забезпечує створення умов для їх соціально-психологічної реабілітації, соціальної та навчально-трудової адаптації.

2.3. Використовує різноманітні заходи, методи та засоби виховання.

2.4. На основі вивчення індивідуальних особливостей, рекомендацій психолога бере участь у проведенні з курсантами (слухачами) коректувально-розвиваючої роботи (з групою або індивідуально).

2.5. Контролює дотримання курсантами (слухачами) режиму дня, підготовку ними домашніх завдань, надає їм методичну допомогу в навчанні, організації дозвілля та в здобутті додаткової освіти, залучаючи їх до художньої та науково-технічної творчості, спортивних секцій, кружків та інших об’єднань за інтересами.

2.6. Сприяє проявам зацікавленості у курсантів (слухачів) у певному роді діяльності, свідомому обранні професії, працевлаштуванні та подальшому навчанні.

2.7. Проводить роботу з профілактики порушень поведінки, шкідливих звичок, інших девіацій тощо.

2.8. Надає допомогу в організації самоврядування в діяльності колективу курсантів (слухачів).

2.9. Вивчає індивідуальні здібності, інтереси та схильності курсантів (слухачів), їх сімейні обставини та житлово-побутові умови.

2.10. Збирає та постійно оновлює інформацію про їх батьків або осіб, які про них піклуються.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вихователь-методист має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вихователь-методист має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вихователь-методист має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вихователь-методист має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вихователь-методист має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вихователь-методист має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вихователь-методист має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вихователь-методист має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вихователь-методист має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вихователь-методист несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вихователь-методист несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вихователь-методист несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вихователь-методист несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вихователь-методист несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вихователь-методист несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вихователь-методист несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи; у межах своєї компетенції повідомляти керівництво Інституту про всі виявлені під час виконання посадових обов’язків недоліки, вносити пропозиції щодо їх усунення; отримувати від структурних підрозділів і відповідних фахівців Інституту інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків; залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів Інституту до вирішення завдань, покладених на нього, відповідно до положень про структурні підрозділи або з дозволу керівництва вищого рівня; вимагати від керівництва Інституту сприяння у виконанні посадових обов’язків.