* *
Інструкція для посади "Вихователь-методист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вихователь-методист" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про освіту", Конвенцію про права дитини, законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань виховання і навчання;
      - трудове законодавство та державну мову;
      - педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну;
      - цілі, принципи, зміст освіти та виховання;
      - методи, форми;
      - засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, навчальних занять та праці дітей;
      - відповідні програмно-методичні, нормативні та рекомендаційні матеріали й документи, індивідуальні характеристики вихованців;
      - соціальні, культурні та інші умови педагогічного процесу;
      - організацію управління, нормативне забезпечення системи освіти;
      - принципи, якими керуються провідні вихователі та методисти.

1.4. Вихователь-методист призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вихователь-методист підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вихователь-методист керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вихователь-методист під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює методичне керівництво виховною, освітньою діяльністю педагогічного колективу навчально-виховного закладу.

2.2. Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

2.3. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх індивідуальних особливостей, задатків, обдаровань, розкриттю здібностей та таланту.

2.4. Надає методичну допомогу вихователям, організовує роботу методичного кабінету.

2.5. Вивчає і узагальнює передовий педагогічний досвід, розповсюджує його серед вихователів.

2.6. Консультує батьків з питань виховання та освіти дітей.

2.7. Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради, створенні сприятливого клімату в педагогічному колективі.

2.8. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.

2.9. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.10. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

2.11. Постійно вдосконалює професійний рівень, педагогічну, методичну, загальну культуру.

2.12. Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній та методичній діяльності.

2.13. Має ціннісні орієнтири, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вихователь-методист має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вихователь-методист має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вихователь-методист має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вихователь-методист має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вихователь-методист має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вихователь-методист має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вихователь-методист має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вихователь-методист має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вихователь-методист має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вихователь-методист несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вихователь-методист несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вихователь-методист несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вихователь-методист несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вихователь-методист несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вихователь-методист несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вихователь-методист несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.