Інструкція для посади "Начальник відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - посадові обов’язки особового складу територіального вузла;
      - стаціонарні мережі урядового зв’язку;
      - вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням;
      - принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами;
      - можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу;
      - вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці;
      - особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту;
      - заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку;
      - правила техніки безпеки і протипожежної безпеки;
      - засоби обчислювальної техніки;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення;
      - основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник відділення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділення у межах наданих йому повноважень.

2.2. Забезпечує виконання покладених на відділення завдань щодо забезпечення, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку територіального вузла.

2.3. Здійснює планування та вживає заходів щодо забезпечення функціонування систем урядового зв’язку за умов мирного та особливого періодів, надзвичайних ситуацій.

2.4. Бере участь у вдосконаленні та обладнанні навчальної матеріально-технічної бази, у проведенні занять з особовим складом відділення.

2.5. Накопичує дані про стан зв’язку, аналізує їх та доповідає свої висновки і пропозиції керівництву.

2.6. Контролює наявність та стан резерву обладнання, спеціального спорядження та іншого устаткування, здійснює контроль за їх збереженням відповідно до чинного законодавства.

2.7. За вказівкою керівника організовує взаємодію з органами Держспецзв’язку, підрозділами Міністерства оборони України та підприємствами телекомунікаційної мережі загального користування у випадках спільного виконання завдань, вивчає стан готовності відділення до виконання завдань за призначенням, вживає необхідних заходів щодо його удосконалення.

2.8. Готує документи щодо перевірки готовності відділення до умов особливого періоду.

2.9. Забезпечує дотримання особовим складом відділення законодавства України з питань проходження служби, внутрішнього трудового розпорядку, режиму секретності, законності.

2.10. Бере участь у заходах виховної роботи, у підготовці та проведенні спеціальних навчань територіального вузла, аналізує їх підсумки та готує пропозиції щодо їх вдосконалення.

2.11. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: надавати пропозиції керівництву щодо ефективного планування, застосування та використання урядового зв’язку, удосконалення навчальної матеріально-технічної бази; отримувати у встановленому порядку, у межах своїх повноважень, від відповідних органів та підрозділів Міністерства транспорту та зв’язку України, підрозділів зв’язку Збройних Сил України, інших військових формувань, операторів телекомунікацій, розташованих у регіоні, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; припиняти дії осіб, які створюють передумови порушення безпеки урядового зв’язку, техніки безпеки, та негайно доповідати про це начальнику штабу; вимагати надання матеріалів, інструментів тощо, необхідних для забезпечення виконання поставлених завдань; отримувати від підрозділів територіального вузла необхідні дані та документи з організації зв’язку для їх перевірки, вивчення, систематизації та аналізу.