Інструкція для посади "Начальник відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно виробничо-господарської діяльності відділення;
      - технічні характеристики та вимоги до продукції, що випускається відділенням, технологію її виробництва;
      - умови постачання продукції споживачам, правила декларування та митного оформлення вантажів;
      - устаткування відділення, правила його технічної експлуатації та організацію ремонту;
      - методи техніко-економічного і виробничого планування;
      - господарський розрахунок;
      - чинні положення з оплати праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку, основи трудового законодавства;
      - порядок проведення робіт з атестації робочих місць, пільги та компенсації за працю у несприятливих умовах;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, вимоги з охорони навколишнього середовища.

1.4. Начальник відділення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничою діяльністю відділення з виконання всіх встановлених планових завдань.

2.2. Забезпечує вироблення продукції відповідно до вимог технічної документації та виробничих завдань.

2.3. Забезпечує дотримання норм технологічного регламенту, норм витрат сировини, матеріалів, енергоресурсів.

2.4. Контролює забезпеченість відділення технічною документацією, а також сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами, енергоресурсами, тарою тощо, організовує їх раціональне витрачання, повне та рівномірне завантаження устаткування.

2.5. Організовує працю та робочі місця підлеглого персоналу.

2.6. Визначає виробничі завдання робітникам відділення, веде облік та контролює їх виконання.

2.7. Стежить за ходом виробничих процесів.

2.8. Вживає заходів щодо запобігання та усунення відхилень від запланованих режимів виробництва.

2.9. Забезпечує дотримання правил технічної експлуатації устаткування, виконання графіків технічних оглядів та ремонтів, організовує підготовку та здавання устаткування в ремонт, приймання з ремонту та пуск його в роботу з оформленням відповідної документації.

2.10. Бере участь у прийманні закінчених робіт з реконструкції відділення, з механізації та автоматизації виробничих процесів і ручних робіт, з ремонту технологічного устаткування.

2.11. Аналізує результати виробничої діяльності відділення та виявляє резерви підвищення її ефективності.

2.12. Бере участь в розробленні та впровадженні заходів з удосконалення організації виробництва, поліпшення умов праці, підвищення якості продукції.

2.13. Провадить атестацію робочих місць, забезпечує на робочих місцях стан повітряного середовища відповідно до санітарних норм, розробляє та впроваджує заходи з доведення шкідливих виробничих факторів та умов праці до потрібного рівня.

2.14. Контролює витрати фонду заробітної плати, установленого відділенню, забезпечує правильність та своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

2.15. Забезпечує та контролює дотримання робітниками відділення виробничої та трудової дисципліни, правил охорони праці, охорони природи, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.