* *
Інструкція для посади "Заступник директора департаменту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник директора департаменту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на державній службі за фахом на керівних посадах не менше 5 років або в інших сферах управління за фахом на керівних посадах не менше 7 років. Досвід роботи з управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв’язку та питань проходження державної служби;
      - Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи щодо діяльності Держспецзв’язку;
      - конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються забезпечення технічного захисту інформації;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник директора департаменту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник директора департаменту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник директора департаменту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник директора департаменту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту у межах делегованих повноважень.

2.2. У разі відсутності директора департаменту виконує його обов’язки.

2.3. Організовує та координує службову діяльність структурних підрозділів департаменту відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

2.4. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи, визначає ступінь відповідальності особового складу департаменту у межах наданих повноважень.

2.5. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності департаменту.

2.6. Організовує виконання наукових програм, проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню у відповідній сфері управління досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду.

2.7. Визначає, у межах своєї компетенції, потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу департаменту, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, та вносить відповідні пропозиції начальнику департаменту щодо проведення цієї роботи.

2.8. Вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід.

2.9. Несе особисту відповідальність за організацію та виконання покладених на департамент завдань, організовує та контролює підготовку звітів про діяльність департаменту, у тому числі звітних документів щодо стану дисципліни, дисциплінарної практики та кадрового забезпечення, повноту та якість виконання завдань з охорони державної таємниці, професійну підготовку особового складу департаменту.

2.10. Вживає заходів щодо зміцнення дисципліни та запобігання надзвичайним подіям і правопорушенням серед особового складу департаменту, виявляє та усуває їх причини; розглядає звернення органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються повноважень департаменту.

2.11. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної готовності.

2.12. Планує службову діяльність департаменту та здійснює контроль за ходом виконання заходів плану.

2.13. У межах наданих повноважень організовує ефективну взаємодію департаменту з іншими органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами, а також з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

2.14. Здійснює аналіз стану справ та тенденцій розвитку у сфері діяльності департаменту, виконання проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту, вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.

2.15. Забезпечує дотримання особовим складом департаменту вимог чинного законодавства України, правил внутрішнього розпорядку, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.16. Керує добором та визначенням кандидатів для призначення на вакантні посади департаменту, вносить пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад особового складу департаменту.

2.17. Виконує інші завдання директора департаменту і керівництва Адміністрації Держспецзв’язку з питань службової діяльності.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник директора департаменту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник директора департаменту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник директора департаменту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник директора департаменту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник директора департаменту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник директора департаменту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник директора департаменту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник директора департаменту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник директора департаменту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник директора департаменту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник директора департаменту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник директора департаменту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник директора департаменту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник директора департаменту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник директора департаменту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник директора департаменту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти Держспецзв’язку в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; організовувати проведення планових та позапланових інспекційних перевірок державних органів, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень; ініціювати залучення у встановленому порядку фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів управління Збройних Сил України, інших військових формувань, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції департаменту; у процесі виконання покладених на департамент завдань у межах наданих повноважень забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, органами управління Збройних Сил України, іншими військовими формуваннями, підприємствами, установами, організаціями та готувати запити щодо отримання інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених на департамент завдань; брати участь у роботі координаційних, консультативних та дорадчих органів, у нарадах, наукових та науково-практичних конференціях (у тому числі міжнародних) і семінарах, з питань, що належать до його компетенції; здійснювати особистий прийом особового складу Держспецзв’язку з питань, що стосуються його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку.