* *
Інструкція для посади "Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо управління, планування, економічного аналізу, організації виробництва й праці, бухгалтерського й податкового обліку, які регулюють фінансово-господарську діяльність видавництва;
      - ринкові методи господарювання та фінансового менеджменту підприємства;
      - порядок розроблення планів і програм виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку видавництва;
      - вимоги до укладення і виконання договорів, контрактів, угод, правила розрахунків за ними;
      - основи видавничої справи й поліграфічного виробництва;
      - методи ціноутворення, економічного аналізу, визначення економічної ефективності від впровадження нової техніки й технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів;
      - розроблення нормативів матеріальних і трудових витрат;
      - правила користування обчислювальною технікою для здійснення техніко-економічних, бухгалтерських розрахунків, аналізу господарської діяльності видавництва;
      - основи трудового законодавства;
      - перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;
      - методи ведення ділових бесід і переговорів.

1.4. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідає за фінансово-економічне забезпечення видавництва.

2.2. Очолює роботу підзвітних підрозділів.

2.3. Координує діяльність фінансово-економічних служб щодо розроблення річних і перспективних планів роботи видавництва.

2.4. Обґрунтовує тематичні й виробничі плани, програми виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку видавництва, сприяє їх виконанню.

2.5. Перевіряє економічні розрахунки, доводить планові показники до структурних підрозділів.

2.6. Контролює витрати на виробництво, використання прибутків, грошові кошти, фінансові кредити, довгострокові інвестиції, своєчасність платежів до бюджетів й державних цільових фондів, розподіл фонду оплати праці, встановлення посадових окладів.

2.7. Керує розробленням науково-технічних заходів з раціонального використання резервів виробництва та запобігання непродуктивним витратам.

2.8. Сприяє підвищенню продуктивності праці, ефективності й рентабельності редакційно-видавничого процесу, поліпшенню якості друкованої продукції, зниженню собівартості видань.

2.9. Координує роботу зі створення і вдосконалення нормативної бази для планування виробничих показників, витрачання товарно-матеріальних цінностей, обігових коштів, використання виробничих потужностей.

2.10. Забезпечує встановлення планових показників і цін на основі прогресивних нормативів матеріальних і трудових витрат.

2.11. Організовує розроблення форм первинної документації з планування, обліку, звітності, методичних рекомендацій для проведення розрахунків економічної ефективності від упровадження технологічних процесів, освоєння капітальних вкладень, випуску нових видів друкованої продукції.

2.12. Забезпечує застосування обчислювальної техніки для проведення розрахунків, техніко-економічних обґрунтувань.

2.13. Керує комплексним аналізом фінансово-господарської діяльності видавництва та його підрозділів.

2.14. Налагоджує зв'язки з науково-дослідними установами, навчальними закладами для впровадження в практику досягнень економічної науки.

2.15. Сприяє використанню у виробничій діяльності видавництва передового вітчизняного й світового досвіду в галузі планування, управління, організації виробництва й праці.

2.16. У межах своєї компетенції перевіряє договори, угоди, іншу документацію, виконання керівниками підзвітних підрозділів наказів і розпоряджень в частині фінансово-економічних питань.

2.17. Подає пропозиції керівництву щодо заохочення працівників або притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник директора видавництва з фінансово-економічних питань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.