* *
Інструкція для посади "Заступник директора видавництва з комерційних питань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник директора видавництва з комерційних питань" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, які визначають напрями розвитку галузі книговидання;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують постачання матеріально-технічних ресурсів і збут видавничої продукції;
      - основи економіки, планування, управління, менеджменту, маркетингу, законодавства про працю;
      - організацію виробничого процесу й праці, фінансової роботи, матеріального забезпечення, транспортного обслуговування, вантажно-розвантажувальних робіт;
      - умови ліцензування видів господарської діяльності;
      - порядок розроблення нормативів обігових коштів, норм витрачання товарно-матеріальних цінностей;
      - вимоги до укладення і виконання господарських договорів, комерційних контрактів;
      - порядок оформлення документації на постачання матеріалів і збут готової продукції;
      - перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;
      - методи ведення ділових бесід і переговорів;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

1.4. Заступник директора видавництва з комерційних питань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник директора видавництва з комерційних питань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник директора видавництва з комерційних питань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник директора видавництва з комерційних питань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує фінансово-господарською діяльністю видавництва у сфері матеріально-технічного постачання, збуту видавничої продукції, транспортного та адміністративно-господарського обслуговування.

2.2. Забезпечує ефективне й цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження витрат, прискорення обороту обігових коштів.

2.3. Планує стратегію проведення маркетингових досліджень.

2.4. Узагальнює результати вивчення попиту й пропозиції.

2.5. Аналізує можливості розширення зон наявності друкованої продукції на ринку збуту, обсяги випуску видань у видавництвах подібного профілю.

2.6. Розробляє заходи захисту від конкурентів.

2.7. Пропонує вдосконалення асортименту, обґрунтовує доцільність випуску нових видань або припинення роботи над виданнями.

2.8. Координує випуск літератури для уникнення її дублювання на книжковому ринку.

2.9. Розглядає заявки книгорозповсюджувальних організацій.

2.10. Бере участь у виставках, ярмарках, семінарах, конференціях.

2.11. Організовує виїзний продаж видавничої продукції власного виробництва.

2.12. Очолює роботу з укладення і виконання господарських договорів, комерційних контрактів.

2.13. Забезпечує своєчасність розрахунків з партнерами за надані поліграфічні послуги й відвантажену продукцію.

2.14. Здійснює контроль за належним складуванням, зберіганням і збутом готової продукції, транспортним обслуговуванням, проведенням вантажно-розвантажувальних робіт.

2.15. Керує розробленням заходів щодо вдосконалення нормування витрат матеріалів, обігових коштів.

2.16. Запобігає розкраданню товарно-матеріальних цінностей, сприяє виявленню нестач, контролює оформлення документів для подання до судових і слідчих органів.

2.17. Здійснює методичне керівництво претензійно-правовими справами щодо виконання зобов'язань за договорами.

2.18. Представляє інтереси видавництва в господарському суді, інших державних і громадських організаціях.

2.19. Упроваджує у виробничу діяльність видавництва передовий вітчизняний та світовий досвід з реалізації друкованої продукції.

2.20. У межах своєї компетенції перевіряє і візує господарські договори, накази, розпорядження.

2.21. Координує роботу підзвітних підрозділів.

2.22. Контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил охорони праці на підпорядкованих ділянках роботи.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник директора видавництва з комерційних питань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник директора видавництва з комерційних питань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник директора видавництва з комерційних питань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник директора видавництва з комерційних питань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник директора видавництва з комерційних питань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник директора видавництва з комерційних питань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник директора видавництва з комерційних питань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник директора видавництва з комерційних питань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник директора видавництва з комерційних питань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник директора видавництва з комерційних питань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник директора видавництва з комерційних питань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник директора видавництва з комерційних питань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник директора видавництва з комерційних питань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник директора видавництва з комерційних питань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник директора видавництва з комерційних питань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник директора видавництва з комерційних питань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.