* *
Інструкція для посади "Заступник директора видавництва з виробничих питань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник директора видавництва з виробничих питань" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують виготовлення друкованої продукції;
      - порядок укладення і виконання договорів, контрактів, угод;
      - організацію виробничого процесу;
      - основи економіки, планування, управління, трудового законодавства;
      - порядок розроблення виробничих планів і графіків випуску видань;
      - вимоги до оформлення документації між видавництвом і поліграфічним підприємством щодо виконання виробничих замовлень та постачання поліграфічних матеріалів;
      - технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва;
      - редакційне й поліграфічне устаткування;
      - вітчизняний та світовий досвід виготовлення друкованої продукції;
      - перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;
      - методи ведення ділових бесід і переговорів;
      - вимоги до охорони довкілля;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

1.4. Заступник директора видавництва з виробничих питань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник директора видавництва з виробничих питань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник директора видавництва з виробничих питань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник директора видавництва з виробничих питань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничою діяльністю видавництва, забезпечує випуск друкованої продукції згідно з держзамовленнями, плановими завданнями та укладеними договорами.

2.2. Очолює роботу підзвітних підрозділів.

2.3. Налагоджує виробничі зв'язки з підприємствами та організаціями.

2.4. Стежить за своєчасним проходженням видань на всіх стадіях виробничого процесу (складання, друкування, брошурувально-палітурні роботи, випуск у світ).

2.5. Перевіряє якість поліграфічного виконання видань.

2.6. Керує економічним обґрунтуванням потреби в основних матеріалах, контролює їх витрачання друкарнями.

2.7. Очолює розроблення і виконання планів та графіків випуску друкованої продукції.

2.8. Визначає потребу видавництва у поліграфічних послугах.

2.9. Приймає рішення про укладення угод на виконання виробничих замовлень і постачання матеріалів.

2.10. Розробляє заходи щодо підвищення ефективності виробничої діяльності видавництва, поліпшення якості друкованої продукції, прискорення проходження видань у виробництві та зниження їх собівартості.

2.11. Перевіряє якість основних поліграфічних матеріалів і готових видань на відповідність до вимог чинної нормативної документації.

2.12. Вивчає та впроваджує у редакційно-виробничу практику новітні технології та устаткування.

2.13. Приймає рішення про заохочення працівників або притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник директора видавництва з виробничих питань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник директора видавництва з виробничих питань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник директора видавництва з виробничих питань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник директора видавництва з виробничих питань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник директора видавництва з виробничих питань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник директора видавництва з виробничих питань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник директора видавництва з виробничих питань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник директора видавництва з виробничих питань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник директора видавництва з виробничих питань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник директора видавництва з виробничих питань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник директора видавництва з виробничих питань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник директора видавництва з виробничих питань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник директора видавництва з виробничих питань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник директора видавництва з виробничих питань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник директора видавництва з виробничих питань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник директора видавництва з виробничих питань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.