* *
Інструкція для посади "Заступник директора департаменту – начальник відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник директора департаменту – начальник відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи на державній службі за фахом на керівних посадах не менше 5 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років. Досвід роботи з управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв’язку та питань проходження державної служби;
      - Дисциплінарний статут, інші законодавчі та нормативно-правові акти щодо діяльності Держспецзв’язку;
      - конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються забезпечення технічного захисту інформації;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - державну політику щодо напряму діяльності відділу у складі департаменту;
      - основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник директора департаменту – начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник директора департаменту – начальник відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник директора департаменту – начальник відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник директора департаменту – начальник відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту у межах делегованих повноважень, а також відділу у складі департаменту, визначає ступінь відповідальності особового складу відділу.

2.2. Розподіляє обов'язки між особовим складом відділу, очолює та контролює його роботу.

2.3. У разі відсутності директора департаменту та його заступника виконує їх обов’язки.

2.4. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та закріплених відділом показників, вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

2.5. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу.

2.6. Готує проекти рішень за напрямами діяльності департаменту у межах наданих відділу повноважень.

2.7. Організовує ефективну взаємодію департаменту та відділу з іншими органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами, а також з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності департаменту та відділу.

2.8. Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом роботи відділу, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.

2.9. Узагальнює матеріали інших структурних підрозділів департаменту для вироблення єдиного документа або проекту рішення департаменту.

2.10. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд відділом звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян за напрямом діяльності відділу, готує щодо них проекти відповідних рішень.

2.11. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

2.12. Подає пропозиції директору департаменту щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу департаменту, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації особового складу департаменту.

2.13. Організовує та контролює підготовку звітів про діяльність департаменту; повноту та якість виконання завдань з охорони державної таємниці; професійну підготовку особового складу департаменту.

2.14. Вживає заходів, спрямованих на зміцнення дисципліни, запобігання надзвичайним подіям і правопорушенням серед особового складу департаменту, виявляє та усуває їх причини.

2.15. Забезпечує дотримання особовим складом департаменту вимог чинного законодавства України, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.16. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів.

2.17. Виконує доручення директора департаменту та керівництва Адміністрації Держспецзв`язку.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник директора департаменту – начальник відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник директора департаменту – начальник відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник директора департаменту – начальник відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник директора департаменту – начальник відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник директора департаменту – начальник відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник директора департаменту – начальник відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник директора департаменту – начальник відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник директора департаменту – начальник відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник директора департаменту – начальник відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник директора департаменту – начальник відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник директора департаменту – начальник відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник директора департаменту – начальник відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник директора департаменту – начальник відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник директора департаменту – начальник відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник директора департаменту – начальник відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник директора департаменту – начальник відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти Держспецзв’язку в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; ініціювати залучення у встановленому порядку фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління Збройних Сил України, інших військових формувань, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції; у процесі виконання покладених на відділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями; у встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління Збройних Сил України, інших військових формувань, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідної інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених на департамент завдань, у межах його повноважень; брати участь у роботі координаційних, консультативних та дорадчих органів, у нарадах, наукових та науково-практичних конференціях і семінарах (у тому числі міжнародних) у межах його компетенції; здійснювати особистий прийом особового складу Держспецзв’язку з питань, що стосуються його компетенції; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, департаменту та Держспецзв’язку; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку.