Інструкція для посади "Майстер гірничий підземної дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер гірничий підземної дільниці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти (розрізу), які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - технологію гірничого виробництва;
      - Єдині правила безпеки під час вибухових робіт;
      - правила технічної експлуатації вугільних шахт;
      - технологічні схеми ведення видобувних, гірничокапітальних і проведення підготовчих виробок;
      - типові перетини гірничих виробок;
      - технічні характеристики, будову й правила експлуатації гірничого обладнання дільниці;
      - план розвитку гірничих робіт;
      - технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення;
      - план ліквідації аварій;
      - методи техніко-економічного та виробничого планування;
      - порядок тарифікації робіт і робітників;
      - норми й розцінки на виконувані роботи;
      - чинні положення щодо оплати праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління: основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер гірничий підземної дільниці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер гірничий підземної дільниці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер гірничий підземної дільниці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер гірничий підземної дільниці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання змінних завдань з видобування вугілля, проведення підготовчих і гірничокапітальних виробок, установлених обсягів робіт і послуг; дотримання технологічних схем, паспортів, технічних умов на виконання робіт; ефективне використання обладнання і безпечну роботу машин та механізмів; втілення заходів щодо удосконалення організації праці; своєчасне видавання завдань бригадам і робітникам зміни; безпечну роботу працівникам зміни та дотримання виробничої й трудової дисципліни; економне витрачання запасних частин, матеріалів і збереження матеріальних цінностей; достовірне й своєчасне подання встановленої первинної документації, звітів і рапортів про виконані за зміну роботи.

2.2. Здійснює: огляд робочих місць, раціональне розставлення робітників на місцях робіт згідно з нарядом (нарядом-путівкою); заходи щодо вдосконалення організації виробництва, поліпшення використання робочого часу, усунення браку, простоювань, зниження трудомісткості та собівартості робіт.

2.3. Бере участь: у впровадженні нової техніки, раціоналізаторських пропозицій і винаходів; у перегляді норм виробітку та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці; у з'ясуванні причин аварій і нещасних випадків.

2.4. Проводить інструктаж робітників з безпечних методів ведення робіт, правил технічної експлуатації обладнання дільниці, дотримання технічних паспортів на виконання робіт.

2.5. Контролює: стан машин і механізмів, засобів охорони і безпеки праці та протипожежного захисту; наявність необхідного запасу матеріалів; стан провітрювання, вміст метану і вуглекислого газу у вибоях та виробках; стан вентиляційних споруд; спускання, вихід робочих змін з шахти.

2.6. Веде встановлену документацію, звітність.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер гірничий підземної дільниці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер гірничий підземної дільниці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер гірничий підземної дільниці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер гірничий підземної дільниці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер гірничий підземної дільниці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер гірничий підземної дільниці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер гірничий підземної дільниці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер гірничий підземної дільниці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер гірничий підземної дільниці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер гірничий підземної дільниці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер гірничий підземної дільниці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер гірничий підземної дільниці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер гірничий підземної дільниці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер гірничий підземної дільниці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер гірничий підземної дільниці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер гірничий підземної дільниці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.