Інструкція для посади "Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - технологію гірничого виробництва;
      - Єдині правила безпеки під час вибухових робіт;
      - основи аерогазодинаміки вугільних шахт;
      - правила технічної експлуатації вугільних шахт;
      - технічні характеристики, будову й правила експлуатації обладнання, установок і приладів вентиляції, кондиціонування повітря, пилоприборкання й контролю рудникової атмосфери;
      - технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення;
      - план ліквідації аварій;
      - методи техніко-економічного та виробничого планування;
      - порядок тарифікації робіт і робітників;
      - норми й розцінки на виконувані роботи;
      - чинні положення щодо оплати праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання змінних завдань; безаварійну роботу вентиляційних установок, пристроїв, обладнання кондиціонування повітря й пилоприборкання, автоматичних приладів контролю рудникової атмосфери; дотримання виробничої й трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

2.2. Здійснює: заміри кількості й швидкості руху повітря гірничими виробками, набір проб для контролю загазованості й запиленості повітря; втілення заходів щодо покращання використання робочого часу, підвищення продуктивності праці; розставлення робітників: видавання завдань бригадам та робітникам і контролює їх виконання.

2.3. Бере участь: у розгляді проектів комплексного знепилювання, протипожежного захисту, заходів щодо запобігання раптовим викидам вугілля та газу; у з'ясуванні причин аварій і нещасних випадків; у перегляді норм виробітку і присвоєнні кваліфікації робітникам.

2.4. Контролює: стан провітрювання, справність вентиляційних пристроїв, обладнання й протипилових засобів загальношахтового призначення: склад рудникової атмосфери, температуру повітря й ступінь його запиленості; правильність встановлення й роботу вентиляторів місцевого провітрювання, апаратури контролю кількості повітря й стаціонарних газоаналізаторів; виконання заходів щодо запобігання раптовим викидам вугілля й газу, гірничим ударам, прориву води, самозаймання вугілля; дотримання паспортів кріплення й керування покрівлею; стан запасних виходів.

2.5. Проводить інструктаж робітників з питань охорони праці й правил безпеки, знання ними запасних виходів, правил експлуатації обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури й пристроїв для вентиляції й дегазації, засобів боротьби з рудниковим пилом, методів заміряння вмісту метану та вуглекислого газу, правил користування засобами індивідуального захисту.

2.6. Веде встановлену документацію, звітність.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер гірничий підземної дільниці вентиляції та охорони праці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.