* *
Інструкція для посади "Заступник директора з управління персоналом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник директора з управління персоналом" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з питань праці та соціального розвитку;
      - цілі, стратегію розвитку та бізнес-план підприємства;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;
      - методику планування та прогнозування потреб персоналу;
      - методи аналізу кількісного та якісного складу працюючих;
      - систему стандартів з праці, трудових та соціальних нормативів;
      - порядок укладення трудових договорів, тарифних угод та регулювання трудових спорів;
      - трудове законодавство;
      - економіку, соціологію та психологію праці;
      - сучасні теорії управління персоналом та його мотивації;
      - форми й системи оплати праці, його стимулювання;
      - методи оцінки працівників та результатів їх праці;
      - передові технології кадрової роботи;
      - стандарти та уніфіковані форми кадрової документації;
      - основи технології виробництва;
      - економіку та організацію виробництва;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Заступник директора з управління персоналом призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник директора з управління персоналом підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник директора з управління персоналом керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник директора з управління персоналом під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує управління формуванням, використанням та розвитком персоналу підприємства на основі максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника.

2.2. Очолює роботу з формування кадрової політики, визначення її основних напрямів відповідно до стратегії розвитку підприємства та заходів з її реалізації.

2.3. Бере участь у розробленні бізнес-планів підприємства із забезпечення його трудовими ресурсами.

2.4. Організовує проведення досліджень, розроблення та реалізацію комплексу планів та програм щодо роботи з персоналом з метою залучення та закріплення на підприємстві працівників потрібних спеціальностей та кваліфікації на основі застосування наукових методів прогнозування та планування потреби в кадрах, з урахуванням забезпечення збалансованості розвитку виробничої та соціальної сфери, раціонального використання кадрового потенціалу з урахуванням перспектив його розвитку та розширення самостійності в сучасних економічних умовах.

2.5. Проводить роботу з формування та підготовки резерву кадрів для висування на керівні посади на основі політики планування кар'єри, створення системи безперервної підготовки персоналу.

2.6. Організовує та координує розроблення комплексу заходів з підвищення мотивації праці працівників усіх категорій на основі реалізації гнучкої політики матеріального стимулювання, покращення умов праці, підвищення її змістовності та престижності, раціоналізації структур та штатів, зміцнення дисципліни праці.

2.7. Визначає напрями роботи з управління соціальними процесами на підприємстві, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, стимулювання й розвитку форм участі працівників в управлінні виробництвом, створення соціальних гарантій, умов для ствердження здорового способу життя, підвищення змістовності використання вільного часу працюючих з метою підвищення їх трудового потенціалу.

2.8. Забезпечує організацію та координацію проведення досліджень із створення нормативно-методичної бази управління персоналом, вивчення та узагальнення передового досвіду з питань нормування та організації праці, оцінки персоналу, професійного добору та професійної орієнтації, впровадження методичних та нормативних розробок у практику.

2.9. Контролює додержання норм трудового законодавства у роботі з персоналом.

2.10. Консультує керівників вищого рівня, а також керівників підрозділів з усіх питань, які пов'язані з персоналом.

2.11. Забезпечує періодичну підготовку та своєчасне подання аналітичних матеріалів щодо соціальних та кадрових питань на підприємстві, складає прогнози розвитку персоналу, виявляє проблеми, що виникають, та готує можливі варіанти їх рішення.

2.12. Забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом підприємства на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

2.13. Здійснює методичне керівництво та координацію діяльності структурних підрозділів підприємства, які забезпечують управління персоналом.

2.14. Організовує проведення необхідного обліку та складання звітності.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник директора з управління персоналом має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник директора з управління персоналом має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник директора з управління персоналом має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник директора з управління персоналом має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник директора з управління персоналом має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник директора з управління персоналом має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник директора з управління персоналом має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник директора з управління персоналом має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник директора з управління персоналом має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник директора з управління персоналом несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник директора з управління персоналом несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник директора з управління персоналом несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник директора з управління персоналом несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник директора з управління персоналом несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник директора з управління персоналом несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник директора з управління персоналом несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.