Інструкція для посади "Заступник завідувача кафедри", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник завідувача кафедри" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня відповідного спрямування та вченого звання. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України та регламентують здійснення навчального процесу у Інституті, Дисциплінарний статут;
      - порядок складання та оформлення документів з організації роботи кафедри;
      - інструкцію з діловодства в Інституті;
      - основи організації праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник завідувача кафедри призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник завідувача кафедри підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник завідувача кафедри керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник завідувача кафедри під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує обов’язки начальника кафедри у разі його відсутності.

2.2. Організовує навчально-виховну роботу на кафедрі.

2.3. Забезпечує належний науковий та методичний рівень всіх видів занять, що проводяться ним особисто та іншими особами науково-педагогічного складу кафедри, дотримання встановлених правил роботи з матеріальними носіями інформації, які мають відповідні ступені секретності, з апаратурою засекречування та шифродокументацією до неї.

2.4. За вказівкою начальника кафедри керує одним або кількома напрямами діяльності кафедри: науковим, методичним, адміністративним.

2.5. Бере участь у забезпеченні охорони об’єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового та спеціального зв’язку, які є у розпорядженні кафедри.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник завідувача кафедри має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник завідувача кафедри має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник завідувача кафедри має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник завідувача кафедри має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник завідувача кафедри має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник завідувача кафедри має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник завідувача кафедри має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник завідувача кафедри має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник завідувача кафедри має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник завідувача кафедри несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник завідувача кафедри несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник завідувача кафедри несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник завідувача кафедри несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник завідувача кафедри несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник завідувача кафедри несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник завідувача кафедри несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: брати особисту участь у педагогічній та викладацькій роботі в Інституті; у розробці проектів освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців за напрямом та спеціальностями кафедри; у розробці проектів структури і навчальних планів підготовки фахівців за напрямом підготовки та спеціальностями кафедри; обирати та бути обраним до Ученої ради Інституту; брати участь в обговоренні та вирішенні через органи управління Інституту питань навчальної, методичної, виховної, наукової діяльності Інституту; обирати педагогічні технології, методи та засоби навчання; брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо, проводити наукові дослідження та публікувати їх результати у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства України; у впровадженні результатів досліджень у навчальний процес; користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, соціально-побутовими послугами, послугами обчислювального центру Інституту; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку; здійснювати наукову та творчу діяльність зі створення науково-технічної продукції на умовах штатного сумісництва або брати участь у роботі тимчасових творчих колективів за умов запобігання негативним наслідкам для виконання своїх функціональних обов’язків за основною посадою; брати участь у конкурсах на заміщення наукових та науково-педагогічних посад.