* *
Інструкція для посади "Заступник директора з комерційних питань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник директора з комерційних питань" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, які визначають напрям розвитку відповідної галузі виробництва та фінансово-економічної діяльності підприємства;
      - профіль, спеціалізацію, особливості структури підприємства;
      - перспективи технічного та фінансово-економічного стану підприємства;
      - виробничі потужності підприємства;
      - основи технології виробництва продукції підприємства;
      - порядок розроблення та затвердження планів виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства;
      - ринкові методи господарювання та фінансового менеджменту підприємства;
      - порядок ведення обліку та складання звітів про господарсько-фінансову діяльність підприємства;
      - організацію фінансової роботи на підприємстві, матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування та збуту продукції;
      - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
      - порядок розроблення нормативів обігових коштів, норм витрат та запасів товарно-матеріальних цінностей;
      - порядок укладення і виконання господарських і фінансових договорів;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Заступник директора з комерційних питань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник директора з комерційних питань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник директора з комерційних питань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник директора з комерційних питань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства з питань матеріально-технічного забезпечення, заготівлі та зберігання сировини, збуту продукції на ринку та за договорами поставки, транспортного і адміністративно-господарського обслуговування, забезпечує ефективне та цільове використання матеріальних та фінансових ресурсів, зниження їх втрат, прискорення обороту обігових коштів.

2.2. Організовує участь підпорядкованих йому служб та структурних підрозділів у складанні перспективних та поточних планів виробництва і реалізації продукції, визначенні довгострокової стратегії комерційної діяльності та фінансових планів підприємства, а також у розробленні стандартів з матеріально-технічного забезпечення якості продукції, організації зберігання та транспортування сировини, збуту готової продукції.

2.3. Вживає заходів щодо своєчасного укладення господарських та фінансових договорів з постачальниками та споживачами сировини та продукції, розширення прямих та тривалих господарських зв'язків, забезпечує виконання договірних зобов'язань з поставок продукції (за кількістю, номенклатурою, асортиментом, якістю, термінами та іншими умовами поставок).

2.4. Здійснює контроль за реалізацією продукції, матеріально-технічним забезпеченням підприємства, фінансовими та економічними показниками діяльності підприємства, за правильними витратами обігових коштів та цільовим використанням банківського кредиту, припиненням виробництва продукції, що не має збуту, та забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працівникам.

2.5. Керує розробленням заходів з ресурсозбереження та комплексного використання матеріальних ресурсів, вдосконалення нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів та запасів матеріальних цінностей, покращення економічних показників та формування системи економічних індикаторів роботи підприємства, підвищення ефективності виробництва, укріплення фінансової дисципліни, запобігання утворенню та ліквідації понаднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, а також перевитрат матеріальних ресурсів.

2.6. Бере участь від імені підприємства у ярмарках, торгах, на виставках, біржах з рекламування та реалізації продукції, що випускається.

2.7. Контролює додержання дисципліни під час виконання завдань та зобов'язань з поставок продукції та їх відповідність господарським договорам, вивчає ринкову кон'юнктуру на вироби, що випускаються підприємством.

2.8. Організовує роботу складського господарства, створює умови для належного зберігання матеріальних ресурсів та готової продукції.

2.9. Забезпечує раціональне використання всіх видів транспорту, вдосконалення вантажно-розвантажувальних робіт, вживає заходів щодо максимального оснащення цієї служби необхідними механізмами та пристроями.

2.10. Організовує роботу з використання та реалізації вторинних ресурсів та побічних продуктів.

2.11. Забезпечує своєчасне складання кошторисно-фінансових та інших документів, розрахунків, встановленої звітності про виконання планів із збуту готової продукції, фінансової діяльності, матеріально-технічного постачання та роботи транспорту.

2.12. Координує роботу підпорядкованих йому служб та підрозділів.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник директора з комерційних питань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник директора з комерційних питань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник директора з комерційних питань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник директора з комерційних питань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник директора з комерційних питань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник директора з комерційних питань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник директора з комерційних питань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник директора з комерційних питань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник директора з комерційних питань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник директора з комерційних питань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник директора з комерційних питань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник директора з комерційних питань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник директора з комерційних питань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник директора з комерційних питань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник директора з комерційних питань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник директора з комерційних питань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.