* *
Інструкція для посади "Провідний художник-конструктор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний художник-конструктор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією художника-конструктора (дизайнера) I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні і нормативні матеріали з художнього конструювання і правової охорони промислових зразків;
      - перспективу технічного розвитку підприємства;
      - тенденції удосконалення виробів, що проектуються;
      - технічну естетику та ергономіку;
      - методи художнього конструювання і художньо-графічних робіт;
      - технологію виробництва;
      - принципи роботи, умови монтажу і технічної експлуатації розроблюваних виробів;
      - чинні в галузі і на підприємстві стандарти, технічні умови, які стосуються художньо-конструкторських розробок;
      - систему конструкторської документації;
      - систему технологічної документації;
      - вимоги до розроблення та оформлення художньо-конструкторської документації;
      - технічні характеристики і властивості матеріалів, які застосовуються в розроблюваних конструкціях;
      - вимоги, які слід урахувати в процесі проектування виробів (функціональні, техніко-конструктивні ергономічні, естетичні тощо);
      - методи проведення технічних розрахунків з художнього конструювання;
      - основи стандартизації і патентознавства;
      - порядок проведення художньо-конструкторської експертизи проектів виробів, критерії естетичної оцінки їх якості;
      - порядок атестації якості промислової продукції;
      - технічні засоби, які застосовуються в процесі проектування;
      - порядок оформлення заявок на промислові зразки;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід з художнього конструювання;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
      - трудове законодавство.

1.4. Провідний художник-конструктор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний художник-конструктор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний художник-конструктор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний художник-конструктор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розроблює художньо-конструкторські проекти виробів (комплексів) виробничого і побутового призначення, забезпечуючи високий рівень споживчих властивостей і естетичних якостей конструкцій, які проектуються, відповідність їх техніко-економічним вимогам і прогресивній технології виробництва, вимогам ергономіки.

2.2. Здійснює відбір і аналіз патентної та іншої науково-технічної інформації, яка необхідна на різних стадіях (етапах) художнього конструювання.

2.3. Вивчає вимоги замовника до проектованих виробів, технічні можливості підприємства щодо їх виготовлення.

2.4. Проводить порівняльний аналіз аналогічної вітчизняної і зарубіжної продукції, оцінку її естетичного рівня.

2.5. Бере участь у виконанні окремих стадій (етапів) і напрямів науково-дослідних і експериментальних робіт, пов'язаних із вирішенням художньо-конструкторських задач, у складанні технічних завдань на проектування та узгодження їх із замовниками, у розробленні художньо-конструкторських пропозицій.

2.6. Здійснює з використанням нових інформаційних технологій пошук найбільш раціональних варіантів рішень, конструкційно-оздоблювальних матеріалів і деталей зовнішнього оформлення, об'ємно-просторове і графічне проектування, деталізацію форм виробів, розроблює компонувальні і композиційні рішення, готує дані для розрахунків економічного обґрунтування запропонованої конструкції.

2.7. Розроблює потрібну технічну документацію на вироби (креслення компонування і загального виду, ескізні і робочі креслення для макетування, демонстраційні рисунки, кольоровографічні ергономічні схеми, робочі проекти моделей), бере участь у підготовці пояснювальних записок до проектів, розгляді їх і захисті.

2.8. Виконує роботу, пов'язану з проектуванням форм супровідних документів, пакування і реклами конструйованих виробів.

2.9. Готує матеріали для проведення робіт із стандартизації в галузі художнього конструювання.

2.10. Здійснює контроль відповідності робочих креслень виробів і технологічної оснастки художньо-конструкторському проектові, а також авторський нагляд за реалізацією художньо-конструкторських рішень у процесі проектування, виготовлення, випробування, доведення дослідних зразків виробів і підготовці технічної документації для серійного (масового) виробництва, вносить до неї потрібні зміни.

2.11. Бере участь в оформленні заявок на промислові зразки, в підготовці матеріалів для художньо-конструкторської експертизи проектів і представленні впровадженої у виробництво нової продукції на атестацію і сертифікацію.

2.12. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі художнього конструювання з метою використання його в практичній діяльності.

2.13. Готує відгуки і висновки щодо раціоналізаторських пропозицій і винаходів, які стосуються розроблюваних конструкцій виробів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з художнього проектування.

2.14. Веде картотеку впроваджених проектів, зразків застосовуваних матеріалів.

2.15. Оформлює документацію на закінчені художньо-конструкторські розробки, складає звіти про результати виконаних робіт.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний художник-конструктор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний художник-конструктор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний художник-конструктор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний художник-конструктор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний художник-конструктор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний художник-конструктор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний художник-конструктор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний художник-конструктор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний художник-конструктор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний художник-конструктор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний художник-конструктор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний художник-конструктор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний художник-конструктор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний художник-конструктор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний художник-конструктор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний художник-конструктор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.