* *
Інструкція для посади "Головний інспектор із захисту інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інспектор із захисту інформації" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Стаж роботи у сфері захисту інформації: для головного інспектора – не менше 4 років, для інспектора – не менше 1 року. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв'язку;
      - державну політику у сфері захисту інформації;
      - структуру та повноваження органів Держспецзв'язку;
      - відповідні технології, прийоми, методи тощо, що використовуються для криптографічного та технічного захисту інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах та під час інспектування відповідної діяльності;
      - організацію охорони відповідних приміщень та устаткування;
      - інструкцію з діловодства під час організації та проведення інспектування;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Головний інспектор із захисту інформації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інспектор із захисту інформації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інспектор із захисту інформації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інспектор із захисту інформації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за дотриманням в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності чинного законодавства, внутрішніх правил, норм, стандартів, положень та інструкцій щодо криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або іншої інформації з обмеженим доступом.

2.2. У межах своєї компетенції бере участь в організації, координації та впровадженні заходів щодо перевірок реалізації державної політики у сфері захисту інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності.

2.3. Координує та контролює роботу залученого для інспекторських перевірок персоналу.

2.4. Складає звітну документацію в установлені терміни та доповідає керівництву про результати інспекторських перевірок.

2.5. За результатами інспектування розробляє пропозиції щодо поліпшення ефективності інспектування у сфері захисту інформації та вживає необхідних заходів, спрямованих на ліквідацію виявлених у ході інспекторських перевірок недоліків.

2.6. Забезпечує оформлення відповідної документації щодо організації та здійснення інспектування у сфері захисту інформації.

2.7. Виконує інші службові доручення керівництва структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інспектор із захисту інформації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інспектор із захисту інформації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інспектор із захисту інформації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інспектор із захисту інформації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інспектор із захисту інформації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інспектор із захисту інформації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інспектор із захисту інформації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інспектор із захисту інформації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інспектор із захисту інформації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інспектор із захисту інформації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: проводити перевірки та здійснювати контроль з питань, що належать до його компетенції, у сфері захисту інформації; брати участь у службових нарадах з напрямів діяльності, що пов'язані з питаннями інспектування у сфері захисту інформації; одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; надавати пропозиції щодо залучення в установленому порядку відповідного особового складу Держспецзв'язку, інших фахівців для здійснення інспекторських перевірок, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності; забезпечувати службове листування з питань, що віднесені до його компетенції; у межах наданих повноважень вирішувати відповідні питання, що пов'язані з інспектуванням у сфері захисту інформації; забезпечуватися соціальним та правовим захистом згідно з чинним законодавством і своїм статусом у Держспецзв'язку.