Інструкція для посади "Головний інженер-інспектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний інженер-інспектор" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали стосовно виконання інженерно-інспекційних робіт на підприємстві;
      - профіль, спеціалізацію та особливості організаційно-технологічної структури підприємства, перспективи його розвитку;
      - порядок та методи планування роботи з контролю виробництва;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи механізмів та устаткування, правила експлуатації та організацію їх ремонту;
      - основи технології виробництва продукції підприємства;
      - положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері організації контролю та керування виробництвом;
      - основи економіки, організацію виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства.

1.4. Головний інженер-інспектор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний інженер-інспектор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний інженер-інспектор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний інженер-інспектор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує нагляд за технічним станом і безпечною експлуатацією механізмів та устаткування на підприємстві.

2.2. Бере участь у розгляді технічної документації, нормативів, робочих креслень і ремонтних відомостей на механізми та устаткування.

2.3. Забезпечує контроль якості монтажу і ремонту механізмів та устаткування, своєчасність проведення випробувань у необхідному обсязі, своєчасність та повноту проведення планово-запобіжних ремонтів.

2.4. Організовує інспектування робочих місць для визначення їх відповідності правилам і нормам з охорони праці, забезпечення відповідності умов праці, механізмів та устаткування державним, галузевим та чинним на підприємстві нормам, правилам і стандартам.

2.5. Організовує інспектування кінцевих продуктів або їх елементів для встановлення їх відповідності технічним вимогам і стандартам.

2.6. Контролює виконання персоналом вимог виробничих інструкцій.

2.7. Організовує та бере участь у роботі комісій з розслідування аварій та поломок механізмів і устаткування, розробленні пропозицій щодо їх запобігання, оформленні результатів розслідування.

2.8. Контролює відповідно до чинних правил правильне ведення і склад технічної документації під час експлуатації і ремонту механізмів та устаткування.

2.9. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері організації контролю та керування виробництвом, сприяє його впровадженню на підприємстві.

2.10. Керує працівниками, які здійснюють інженерно-інспекційні роботи на підприємстві.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний інженер-інспектор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний інженер-інспектор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний інженер-інспектор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний інженер-інспектор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний інженер-інспектор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний інженер-інспектор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний інженер-інспектор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний інженер-інспектор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний інженер-інспектор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний інженер-інспектор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний інженер-інспектор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний інженер-інспектор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний інженер-інспектор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний інженер-інспектор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний інженер-інспектор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний інженер-інспектор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.